PSK
      STANDARDISOINTI

Standardiluettelo
 

Takaisin etusivulle

Back to home page

 

   


PSK:N LAATIMAT VOIMASSA OLEVAT PSK/SFS-STANDARDIT JA KÄSIKIRJAT

THE VALID PSK/SFS STANDARDS AND MANUALS CREATED BY PSK

Haku selaimen hakukoneella "Etsi” / Search by browser search engine ”Find"

HAKUOHJE

Tästä standardien hakemistosta voi etsiä standardeja
selaimen valikosta "Muokkaa / Etsi"
Haku voi tapahtua standardin tunnuksella tai
nimessä olevalla merkkiyhdistelmällä.

Esimerkiksi: PSK 2701, 2701 tai korroo

Mikäli et löydä hakemaasi standardia,
ota yhteys PSK:n toimistoon.

 

SEARCH INSTRUCTION

From this directory standards can be search by
means of browser menu, select "Edit / Find".
The search of a standard can be performed by its
symbol or the character combination in its name.

For instance: PSK 2701, 2701 or instrume

If you did not find the needed standard
please communicate with PSK office.

 

Standardin nimen ollessa myös englanniksi, sen tekstikin on englanninkielinen.
When the standard is available in English, its title is also in English.

PSK HINNASTO PSK TILAUSLOMAKE SFS VERKKOKAUPPA

 

RYHMÄHAKEMISTO

GROUP INDEX

Ryhmä 02 Venttiilit Group 02 Valves
Ryhmä 09 Lyhenteet ja merkinnät Group 09 Abbreviations and markings
Ryhmä 10 Tiivistäminen Group 10 Sealing
Ryhmä 18 Jakokeskukset Group 18 Switchgears
Ryhmä 20 Sähkötilat ja kaapelointi Group 20 Electrical rooms and cabling
Ryhmä 24 Putkiston suunnitteluohjeet ja hankinta Group 24 Design istructions of piping and procurement
Ryhmä 26 Sopimukset ja hankintaan liittyvät asiakirjat Group 26 Contracts and documents related to procurement
Ryhmä 27 Pintakäsittely Group 27 Surface treatment
Ryhmä 29 Asennusvalvonta ja vastaanottotarkastukset Group 29 Installation supervision and acceptance inspections
Ryhmä 30 Laiteperustukset ja kiintopisteet Group 30 Foundations and fixed points
Ryhmä 31 Austeniittiset paineettomat terässäiliöt Group 31 Austenitic unpressurized steel tanks
Ryhmä 32 Palveluputkistot Group 32 Service piping
Ryhmä 34 Mittaustekniikka Group 34 Measurement technology
Ryhmä 35 Läpiviennit Group 35 Penetrations
Ryhmä 36 Prosessikaaviot ja merkinnät Group 36 Process diagrams and equipment coding
Ryhmä 37 Teollisuuden putki- ja säiliöeristykset Group 37 Insulation of pipes and vessels in industry
Ryhmä 41 Melun hallinta teollisuuden laitehankinnoissa Group 41 Noise control in industrial equipment purchases
Ryhmä 42 Putkiluokat Group 42 Pipe classes
Ryhmä 44 Putkiston mittaus Group 44 Measuring of piping
Ryhmä 46 Automaatiojärjestelmien hankinta Group 46 Purchase of automation systems
Ryhmä 47 Kulkutiet ja hoitotasot Group 47 Gangways and working platforms
Ryhmä 49 Painelaite- ja kemikaalilain alaiset putkistot ja säiliöt Group 49 Piping and vessels under pressure equipment and chemical legislation
Ryhmä 52 Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset ja hankintarajat Group 52 Instrumentation hook-up drawings and delivery limits
Ryhmä 55 Voitelu Group 55 Lubrication
Ryhmä 56 Lattiakanaalit Group 56 Floor ducts
Ryhmä 57 Kunnonvalvonnan värähtelymittaus Group 57 Vibration measurement in condition monitoring
Ryhmä 58 Tehdassuunnittelupiirustuksien laadinta ja sisältö Group 58 Preparation and content of plant design drawings
Ryhmä 59 Elektroninen tiedonsiirto Group 59 Electronic data transmission
Ryhmä 60 Elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet Group 60 Machinery in food industry
Ryhmä 61 Kone- ja laitehankinnat. Tekniset erittelyt Group 61 Purchase of machinery and equipment. Technical specifications
Ryhmä 62 Kunnossapidon käsitteet ja laitoksen kuntokartoitus Group 62 Maintenance terminology and condition audit of process plant
Ryhmä 63 Muovituotteiden hankinta, käsittely ja kunnonvalvonta Group 63 Procurement, handling and condition monitoring of plastic products
Ryhmä 65 Teollisuuden varastot ja varastotavaroiden ryhmitys- ja nimitysohjeet Group 65 Grouping and naming guidelines of stock goods in industry
Ryhmä 67 Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta Group 67 Design and procurement of industrial fluid power systems
Ryhmä 68 Teollisuuden riskienhallinta Group 68 Risk management in industry
Ryhmä 71 Tehdashierarkia ja osastojen nimeäminen Group 71 Plant hierarchy and naming of departments
Ryhmä 73 Putkiston kannatus Group 73 Pipe supporting
Ryhmä 75 Tunnusluvut Group 75 Key figures
Ryhmä 76 Maahan asennettavat johdot Group 76 Underground pipes, cables and constructions
Ryhmä 77 Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät Group 77 Electrical methods in condition monitoring
Ryhmä 78 Prosessiyhteet ja liittimet Group 78 Process connections and couplings
Ryhmä 81 Saattolämmitys Group 81 Heat tracing
Ryhmä 82 Ultrakorkeat paineet Group 82 Ultra high pressures
Ryhmä 83 Akselin linjaus Group 83 Shaft alignment
Ryhmä 84 Palautteen anto teollisuudessa Group 84 Feedback giving in industry
Ryhmä 85 Voimalaitoksen vesikemia Group 85 Power plant water chemistry
Ryhmä 88 Aikataulut Group 88 Time schedules


STANDARDIT RYHMITTÄIN
STANDARDS BY GROUPS

Ryhmä 02. Venttiilit
Group 02.  Valves

PSK 0201 Teollisuusventtiilit. Valinta ja käyttösuositus. 3. painos. 8 s. 2011
Industrial valves. Selection and recommendation for use. 3nd edition. 8 p. 2011
 
PSK 0202 Venttiilit. Käsiventtiili. Tekninen erittely. 2. painos. 8 s. 2011
Valves. Hand valve. Technical specification.
2nd edition. 8 p. 2011
 
Liite 1. Tekninen erittely pdf xls Appendix 1. Technical specification pdf xls
 

Ryhmä 09 Lyhenteet ja merkinnät
Group 09. 
Abbreviations and markings

PSK 0901 Virtaavien aineiden nimet, lyhenteet ja lyhenteiden muodostaminen. 4. painos. 14 s. 2001
Names and recommended abbreviations for flow media. 4th edition 14 p. 2001
 
PSK 0902

 

 

Merkintä Turvallisuuden, käytön ja kunnossapidon kannalta teollisuudessa. 3 s. 2007
Labelling in industry perspective to safety. Use and maintenance. 3 p. 2007
 
Liite 1 Purku- ja lastauspaikat Appendix 1 Unloading and loading areas
Liite 2 Säiliöt Appendix 2 Tanks
Liite 3 Pumput Appendix 3 Pumps
Liite 4 Putkilinjat Appendix 4 Pipelines
Liite 5 Putkistoon asennetut laitteet Appendix 5 Pipeline equipment
Kilpimalleja Label models
 
SFS 3701 Putkistojen merkintä virtaavan aineen tunnuksin. Tunnusvärit ja -kilvet. 2. p. 9 s. 1995
 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 10. Tiivistäminen
Group 10. 
Sealing

PSK 1001 Teollisuuden liukurengastiivisteiden valintaperusteet. Pyörivät laitteet. 11 s. 2007
Selection criteria of mechanical seals in industry. Rotating equipment. 11 p. 2007
 
PSK 1009 Tiivisteet. Tiivistelevyt. PVC-tiivisteet. 1 s. 1977
 
PSK 1013 Punostiivisteet pyöriville akseleille. Grafiittipunostiiviste. 1 s. 1993
 
PSK 1014 Punostiivisteet pyöriville akseleille. Grafitoitu PTFE-punostiiviste. 1 s. 1993
 
PSK 1015 Punostiivisteet pyöriville akseleille. PTFE-tiiviste. 1 s. 1993
 
PSK 1016 Punostiivisteet pyöriville akseleille. Hiilikuitutiiviste. 1 s. 1993
 
PSK 1017 Punostiivisteet venttiilikaroille. Aramidkuitutiiviste. 1 s. 1993
 
PSK 1018 Punostiivisteet venttiilikaroille. Grafiittipunostiiviste. 1 s. 1993
 
PSK 1019 Punostiivisteet venttiilikaroille. Hiilikuitutiiviste. 1 s. 1993
 
PSK 1023 Tiivistelevyt. Kumisidosteinen levytiiviste hapoille. 2 s. 1993
 
PSK 1024 Punostiivisteet pyöriville akseleille. Luonnonkuitupunostiiviste. 1 s. 1993
 
PSK 5401 Tiivistenestejärjestelmät. Hankinta. 2. painos. 10 s. 2009
Sealing liquid systems. Procurement. 2nd edition. 10 p. 2009
 
Liite 1 Tiivistenestejärjestelmän tekninen erittely (doc) Appendix 1 Sealing liquid system technical specification (doc)
 
PSK 6401 Teollisuuden putkistot ja laitteet. Tasotiivisteen valinta laippaliitoksessa. 2. p. 11 s. 2012
Industrial piping and equipment. Selection of flat gaskets for flange connections. 2nd edition. 11 p. 2012
 
PSK 6403 Teollisuuden putkistot ja laitteet. Laippaliitosten ruuvien kiristysmomentit. 22 s. 2011
Piping and equipment in industry. Bolting torques of flange connections. 22 p. 2011
 
PSK 6404 Teollisuuden tiivistelevyt. Ryhmittely, käyttö ja ominaisuudet. 11 s. 2013
Industrial gasket sheets. Classification, applications and properties. 11 p. 2013
 
PSK 6405 Punostiivisteet akseleille. 9 s. 2013
Braided packings for shafts. 9 p. 2013
 

Ryhmä 18. Jakokeskukset
Group 18.  Switchgears

PSK 1801 Prosessiteollisuuden jakokeskus. 3. painos. 39 s. 2000
Switchgear and controlgear assembly for process industry. 3rd edition. 39 p. 2000
 
Liite 1 Jakokeskuksen hankintaerittely Appendix 1 Procurement specification for industrial process assembly
Liite 2 Alakeskuksen hankintaerittely Appendix 2 Procurement specification for industrial process sub-assembly
 

Ryhmä 20. Sähkötilat ja kaapelointi
Group 20.  Electrical rooms and cabling

PSK 2001 Teollisuusmuuntajatila. 2. painos  7 s. 2002
Industrial transformer rooms 2nd edition. 7p. 2002
 
PSK 2002 Sähkötilat enintään 1000 V. 2. painos 11 s. 2002
Electrical equipment rooms max. 1000 V 2nd edition. 11 p. 2002
 
PSK 2005 Kaapelireittien suunnittelu. 6 s. 2004
Design of cable routes. 6 p. 2004
 

◄◄ Takaisin kotisivulle       Tämän sivun alkuun

Ryhmä 24. Putkiston suunnitteluohjeet ja hankinta
Group 24.  Design instructions of piping and procurement

PSK 2401 Putkiston virtausnopeudet. 8 s. 2009
Flow velocities in piping. 8. p. 2009
 
PSK 2630 Teollisuuden putkistot. Hankinta. Tarjouspyyntömalli. 12 s. 2007
Industrial piping. Procurement. Model of enquiry. 12 s. 2007
 
Liite 1  Tarjouspyynnön malli. Putkistourakka. Appendix 1  Tender enquiry model. Piping contract
 
PSK 2631 Teollisuuden putkistot. Hankinta. Teknisen erittelyn malli. 37 s. 2005
Industrial piping. Procurement. Model of technical specification. 37 p. 2005
 
Liite 1 Teknisen erittelyn malli. Putkisto
 
Appendix 1 Model of technical specification. Piping
PSK 2632 Teollisuuden putkistot. Kestomuoviputkiston hankinta. Teknisen erittelyn malli. 3 s. 2009.
Procurementof thermoplastic piping. Model of technical specification. 3 p. 2009.
 
Liite 1 doc  Teknisen erittelyn malli. Kestomuoviputkisto Appendix 1 doc Model of technical specification. Thermoplastic piping
Liite 1 pdf  Teknisen erittelyn malli. Kestomuoviputkisto Appendix 1 pdf Model of technical specification. Thermoplastic piping
 
PSK 2640 Teollisuuden kone- ja laitoshankinnat. Putkistosuunnittelun toteutusperiaatteita. 11 s. 2011
Purchase of industrial machinery and plant. Implementation principles for piping design. 11 p. 2011
 
PSK 2641 Teollisuuden putkistot. Putkistosuunnittelu. Tarjouspyynnön malli. 12 s. 2012
Industrial piping. Piping design. Model for tender enquiry. 12 p. 2012
  Liite 1 Tarjouspyynnön malli. Putkistosuunnittelu
Appendix 1 Tender Enquiry model. Piping design
SFS 5059
 
Instrumentointi. Instrumenttien sijoittaminen prosessiin.2. painos. 27 s. 2007
Instrumentation. Placing of Process Instruments. 2nd edition. 27 p. 2007
 

Ryhmä 26. Sopimukset ja hankintaan liittyvät asiakirjat.
Group 26.  Contracts and documents related to procurement

PSK 2601 Teollisuuden laitteet ja asennus. Hankinta-asiakirjat. 3. painos. 3 s. 1997
Machines and installation work in industry. Delivery documents. 3rd edition. 3 p. 1997
 
PSK 2601-1 Yleiset sopimusehdot. 2. painos. 14 s. 1996
 
PSK 2601-1 General contract conditions. 2nd edition. 14 p.  1996
 
PSK 2601-2 Asennustyömaan yleisohjeet. 5 s. 2004
General conditions for erection site. 5 p. 2004
 
Täytettävä lomake/Fill in the form
PSK 2601-3 Kone- ja laitetekniset perustiedot. 2. painos. 17 s. 2004
Basic machine and equipment data. 2nd edition 17 p. 2004
 
PSK 2601-4 Teknisten asiakirjojen luovutussopimus. 2. painos. 45 p. 2009
Delivery agreement for technical documents. 2nd edition. 45 p. 2009
 
Liite 1 Esisuunnittelun teknisten asiakirjojen luovutussopimus Appendix 1 Delivery agreement for technical documents in pre-engineering
Liite 2 Teknisten asiakirjojen luovutussopimus Appendix 2 Delivery agreement for technical documents
Liite 3 Teknisten tietojen luovutussopimus
 
Appendix 3 Delivery agreement for technical data
PSK 2601-5 Asennusjärjestelysopimus. 2. painos. 5 s.
Installation work agreement. 2 nd edition. 5 p.
 
Täytettävä lomake/Fill in the form
 
PSK 2601-6 Yleiset sopimusehdot. Tavara; kone, laite ja komponentti. 5 s. 1999
General conditions of contract. Goods; Machine, equipment and component 5 p. 1999
 
PSK 2620 Teollisuuden kone- ja laitoshankinnat. Tekniset asiakirjat. Ryhmittely. Käsitteet ja määritelmät. 2. painos. 23 s. 2009
Purchase of industrial machinery and plant. Technical documents groupping, terms and definitions. 2nd editions. 23 p. 2009
 
PSK 2621 Teollisuuden kone- ja laitoshankinnat. Tekniset suunnitteluperusteet. 10 s. 2005
Purchase of industrial machinery and plant. Technical bases of design. 10 p. 2005
 
PSK 2641 Teollisuuden putkistot. Putkistosuunnittelu. Tarjouspyynnön malli. 12 s. 2012
Industrial piping. Piping design. Model for tender enquiry. 12 p. 2012
  Liite 1 Tarjouspyynnön malli. Putkistosuunnittelu doc Appendix 1 Tender enquiry model. Piping design
doc
PSK 7901 Teollisuuden kunnossapito. Palvelusopimus. 1 s. 2001
Maintenance in industry. Service agreement. 1 p. 2001
 
Liite. 9 s. doc pdf Appendix. 9 p.
 
doc pdf
PSK 7902 Teollisuuden suunnittelu. Sopimusmalli. 2 s. 2005
Design in industry. Design contract model. 2 p. 2005
 
PSK 7902  Liitteineen. Appendices
Liite 1  Suunnittelusopimusmalli. Teollisuuden suunnittelu doc pdf Appendix 1 Consulting contract. Industrial design doc pdf
Liite 2 Suunnitteluorganisaatiot doc pdf Appendix 2 Design organizations doc pdf
Liite 3 Pöytäkirja. Vastaanottotarkastus doc pdf Appendix 3 Record. Acceptance inspection doc pdf
Liite 4 Muutostilaus doc pdf Appendix 4 Change order doc pdf
 
PSK 7903 Käytettävyyden todentaminen prosessiteollisuudessa. 19 s. 2011
Availability verification in the process industry. 19 p. 2011
 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 27. Pintakäsittely
Group 27.  Surface treatment

PSK 2701 Metallirakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Hankinta-asiakirjat. 3. painos. 3 s. + 5 liitettä (22 s.). 2008
Corrosion protection of metal construction by means of protective paint systems. Procurement documents. 
3rd edition 3 p. + 5 appendices (22 p.). 2008
 
Liite 1 / Appendix 1 Suojamaaliyhdistelmien vastaavuustaulukko. Equivalence table of protective paint system.
Liite 2 Pintakäsittelyn tekninen erittely projektikohteisiin Appendix 2 Technical specification of surface treatment projects
Liite 3 Pintakäsittelyn tekninen erittely yksittäiskohteisiin Appendix 3 Technical specification of surface treatment individual objects
Liite 4 Pintakäsittelyn valvontapöytäkirja Appendix 4 Supervision record of surface treatment
Liite 5 Pintakäsittelyn tarkastuspöytäkirja
 
Appendix 5 Inspection record of surface treatment
PSK 2702 Kuumasinkittyjen teräsrakenteiden hankinta ja maalaus. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle. 3. painos. 26 s. + 5 liitettä (10 s.). 2008
Procurement and Painting of Hot Dip Galvanized Steel Constructions. Recommendation for Use in the Process Industry. 
3rd edition. 26 p. + 5 appendices (10 p.). 2008
 
Liite 1 / Appendix 1 Suojamaaliyhdistelmien tuotevastaavuustaulukko teräsrakenteille. Product equivalence table of protective paint systems for steel structures.
Liite 2 / Appendix 2 Suojamaaliyhdistelmien tuotevastaavuustaulukko ohutlevyille. Product equivalence table of protective paint systems for steel sheet.
Liite 3 Kuumasinkityksen tekninen erittely Appendix 3 Technical specification for hot dip galvanizing
Liite 4 Kuumasinkityksen ja maalauksen tarkastuspöytäkirja Appendix 4 Inspection records for hot dip galvanizing and painting
Liite 5 Tuotetodistus
 
Appendix 5 Certificate of compliance
PSK 2703 Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle. 3. painos. 35 s. 2008
Surface Treatment of Concrete Floors. Recommendation for Use in the Process Industry. 3rd edition. 35 p. 2008
 
Liite 1 / Appendix 1 Pinnoiteyhdistelmät kuiville betonilattioille. Coating systems for dry concrete floors
Liite 2 / Appendix 2 Pinnoiteyhdistelmät kosteille ja kuiville betonilattioille. Coating systems for moist and dry concrete floors
Liite 3 Betonilattian pinnoittamisen erittely projektikohteisiin

Appendix 3 Specification for coating of concrete floors, projects

Liite 4 Betonilattian pinnoittamisen erittely yksittäiskohteisiin Appendix 4 Specification for coating of concrete floors, individual objects
Liite 5 Pintakäsittelytyön valvontapöytäkirja Appendix 5 Supervision record for surface treatment work
Liite 6 Tarkastuspöytäkirja Appendix 6 Inspection record
Liite 7 Resistanssin mittauspöytäkirja Appendix 7 Resistance measurement record
Liite 8 Betonilattian pintakäsittelyn vastaanottopöytäkirja
 
Appendix 8 Acceptance record for surface treatment of concrete floor
PSK 2704 Metallirakenteiden suojaus orgaanisilla pinnoitteilla. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle. 2. painos. 21 s. + 3 liitettä (8 s.). 2008
Protection of metal structures by means of organic linings. Recommendation for use in the process industry. 
2nd edition. 21 p. + 3 appendices (8 p.). 2008
 
Liite 1 Pinnoituksen tekninen erittely Appendix 1 Technical lining specification
Liite 2 Pinnoituksen valvontapöytäkirja Appendix 2 Supervision record of lining
Liite 3 Pinnoituksen tarkastuspöytäkirja
 
Appendix 3  Inspection record of lining
SFS 5873
 
Metallirakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Käyttösuositus prosessi- ja metalliteollisuudelle. 3. painos. 22 s. 2008
Corrosion protection of metal constructions by means of protective paint system. Recommendation for use in process and metal industry. 3rd edition. 22 p. 2008
 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 29. Asennusvalvonta ja vastaanottotarkastukset
Group 29. 
Installation supervision and acceptance inspections

PSK 2910 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Asennusvalvonta. Tarkastuskohteet. 2. painos. 2 s. + 24 liitettä 2000.
Purchase of machinery and equipment for industrial purposes. Installation supervision. Objects inspection.
2nd edition. 2. p. + 24 appendices. 2000
 
Liiteluettelo List of appendices
 
PSK 2920 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Sähköistyksen käyttöönottotarkastus. Pöytäkirjan pohja. 6 s. + 4 liitettä. 2010
Purchase of machinery and equipment for industrial purposes. Commissioning ispepection for electrification. Record template. 6 p. + 4 appendices. 2010
 
Liite 1 Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja.
Etulehti
Appendix 1 Commissioning inspection record for electrical equipment.
Front page
Liite 2 Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Moottorilähtö Appendix 2 Commissioning inspection record for electrical equipment.
Motor control unit
Liite 3 Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Ryhmäjohdot ja kojeet Appendix 3 Commissioning inspection record for electrical equipment.
Final circuits and devices
Liite 4 Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja.
Keskus
Appendix 4 Commissioning inspection record for electrical equipment.
Switchgear
 
PSK 2930 Teollisuusputkiston käyttöönotto. 10 s. 2015
Commissioning of industrial piping system. 10 p. 2015
 
SFS 4614
 
Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Asennustarkastus. 2.painos. 6 s. 2000
Purchase of machinery and equipment for industrial purposes. Installation inspection. 2nd edition. 6 p. 2000
 
Liite 1 Asennustarkastuspöytäkirja. PSK myy

Appendix 1 Installation inspection record. PSK myy / PSK sells
 

SFS 4615
 
Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Vastaanottotarkastus. 2. painos. 5 s. 2000
Purchase of machinery and equipment for industrial purposes. Acceptance inspection. 2nd edition. 5 p. 2000
 
Liite 1 Vastaanottotarkastuspöytäkirja. PSK myy Appendix 1 Acceptance inspection record. PSK myy / PSK sells
 
SFS 4623
 
Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Takuutarkastus. 2. painos. 5 s. 2000
Purchase of machinery and equipment for industrial purposes. Guarantee inspection. 2nd edition. 5 p. 2000
 
Liite 1 Takuutarkastuspöytäkirja. PSK myy Appendix 1 Guarantee inspection record. PSK myy / PSK sells
 
SFS 4901 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Asennusvalvonta. Yleisjärjestely. 2.p. 7 s. 2000
Purchase of machinery and equipment for industrial purposes. Installation supervision. General arrangement. 2nd edition. 7 p. 2000
 

Ryhmä 30. Laiteperustukset ja kiintopisteet
Group 30.  Foundations and fixed points

PSK 3001
-
3061
Ryhmän 30 dwg-, dxf- ja pdf-kuvat.
The figures of group 30 in dwg, dxf and pdf format.
 
dwg
 
dxf
 
pdf
PSK 3001 Rakennustehtäväpiirustus. Laadinnan perusteet. 4 s. 2017
Civil guide drawing. Preparation basis. 4 p. 2017
 
PSK 3011 Rakennustehtäväpiirustus. Laiteperustusten suunnittelu ja rakentamistoleranssit. 4 s. 2017
Civil guide drawing. Foundation design for equipment and construction tolerances.
4 p. 2017
 
PSK 3012 Rakennustehtäväpiirustus. Laiteperustuksen jälkivalu. 2 s. 2017
Civil guide drawing. Grouting for equipment foundation. 2 p. 2017
 
PSK 3013 Rakennustehtäväpiirustus. Säiliön ja perustuksen liittäminen kiinnityslevyillä. 2 s. 2017
Civil guide drawing. Vessel foundation joint with anchoring plates.
2 p. 2017
 
PSK 3014 Rakennustehtäväpiirustus. Vinopohjaisen säiliön jälkivalu. 4 s. 2017
Civil guide drawing. Grouting of slope bottom vessel.
4 p. 2017
 
PSK 3015 Rakennustehtäväpiirustus. Terässäiliön pohjan injektointi laastilla. 4 s. 2017
Civil guide drawing. Grout injection of bottom of steel vessel.
4 p. 2017  
 
PSK 3020 Rakennustehtäväpiirustus. Lattian suojareunus. 1 s. 2017
Civil guide drawing. Curb edge of floor. 1 p. 2017
 
PSK 3021 Rakennustehtäväpiirustus. Katettavan nostoaukon reuna irrotettavalla kaiteella. 1 s. 2017
Civil guide drawing. Edge for covered lifting opening with removable railing. 1 p. 2017
 
PSK 3022 Rakennustehtäväpiirustus. Katettavan roiskevesitiiviin nostoaukon suojareunus ja kansi. 4 s. 2017
Civil guide drawing. Lifting opening with splash proof curb edge and cover.
4 p. 2017
 
PSK 3023 Rakennustehtäväpiirustus. Katettavan nostoaukon suojareunus irrotettavalla kaiteella. 2 s. 2017
Civil guide drawing. Curb edge of covered lifting opening with removable railing.
2 p. 2017
 
PSK 3024 Rakennustehtäväpiirustus. Avoimen nostoaukon suojareunus irrotettavalla kaiteella. 1 s. 2017
Civil guide drawing. Curb edge of uncovered lifting opening with removable railing.
1 p. 2017
 
PSK 3025 Rakennustehtäväpiirustus. Avoimen nostoaukon suojareunus kiinteällä kaiteella. 2 s. 2017
Civil guide drawing. Curb edge of uncovered lifting opening with fixed railing.
2 p. 2017
 
PSK 3026 Rakennustehtäväpiirustus. Märän tilan lattian porrasaukko. 2 s. 2017
Civil guide drawing. Stairway opening of wet room floor.
2 p. 2017
 
PSK 3051 Rakennustehtäväpiirustus. Pilarin törmäyssuoja. 2 s. 2017
Civil guide drawing. Collision protector of column.
2 p. 2017
 
PSK 3052 Rakennustehtäväpiirustus. Kulmasuoja kulmasuoja. 1 s. 2017
Civil guide drawing. Corner protector of concrete structure.
1 p. 2017
 
PSK 3061 Rakennustehtäväpiirustus. Kiintopistelevy pilariin tai seinään. 2 s. 2017
Civil guide drawing. Datum plate in column or wall.
2 p. 2017
 
SFS 4631 Laiteperustukset. Mitoitustiedot. 2. p. 4 s. 1993
Foundations. Data sheet. 2nd edition. 4 p. 1993
 
SFS 4632 Laiteperustukset. Perustusruuvi. Tyyppi A. 5. p. 5 s. 1993
Foundations. Foundation bolt. Type A. 5th edition. 5 p. 1993
 
SFS 4633 Laiteperustukset. Perustusruuvi. Tyyppi B. 2. p. 5 s. 1993
Foundations. Foundation bolt. Type B. 2nd edition. 5 p. 1993
 
SFS 4634 Laiteperustukset. Perustusruuvi. Tyyppi C. 2. p. 4 s. 1993
Foundations. Foundation bolt. Type C. 2nd edition. 4 p. 1993
 
SFS 5786 Laiteperustukset. Hitsattava kiinnitysruuvi. 5 s. 1994
Foundations. Welded fastening bolt. 5 p. 1994
 
SFS 5787 Laiteperustukset. Kiinnityslevy. 9 s. 1994
Foundations. Fastening plate. 9 p. 1994
 

Ryhmä 31. Austeniittiset paineettomat terässäiliöt
Group 31.  Austenitic unpressurized steel tanks

PSK 3101 Maanpäällinen lieriömäinen avoin teräksinen säiliö. Hankinta. 3. painos. 9 s. 1 liite. 2010
Above-ground, cylindrical, open-top steel tank. Procurement. 3rd edition 9 p. 1 appendix. 2010
Liite Paineettomat terässäilöt. Teknisen erittelyn malli Appendix Unpressurized steel tanks. Technical specification model
 
PSK 3102 Maanpäällinen lieriömäinen avoin teräksinen säiliö. Säiliön vuorausohje. 4 s. 2010
Above-ground, cylindrical, open-top steel tank. Lining instructions. 4. p. 2010
 

Ryhmä 32. Palveluputkistot
Group 32.  Service piping

PSK 3201 Palveluputkistot. Paineilmaposti DN 25. 2 s. 2011
Service piping. Compressed air system DN 25 . 2 p. 2011
PSK 3202 Palveluputkistot. Huuhteluvesiposti DN 32. 2 s. 2011
Service piping. Wash water system DN 32 . 2 p. 2011
 
PSK 3203 Palveluputkistot. Sisäpaloposti DN 50. 2 s. 2011
Service piping. Fire fighting system indoors DN 50 . 2 p. 2011
 
PSK 3204
Palveluputkistot. Ulkopaloposti 2xDN 80. 3 s. 2011
Service piping. Fire fighting system outdoors 2xDN 80 . 3 p. 2011

PSK 3205 Palveluputkistot. Pikapaloposti DN 25. 3 s. 2011
Service piping. Fast fire fighting system DN 25 . 3 p. 2011
 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 34. Mittaustekniikka
Group 34.  Measurement technology

PSK 3401 Kalibroinnin hankinta ja suorittaminen teollisuudessa. 22 s. 2011
Procurement and performance of calibration in industry. 22 p. 2011
Liite 1 Kalibrointitodistuksen malli Appendix 1 Calibration certificate model
 
Liite 2 Kalibroinnin hankintalomake Appendix 2 Procurement form of calibration
 
PSK 3402 Laserkeilauksen ja mallinnuksen hankinta teollisuudessa. 12 s. 2013
Procurement of industrial laser scanning and modelling. 12 p. 2013
Liite 1 Laserkeilauksen ja mallintamisen hankintalomake Appendix 1 Procurement form for laser scanning and modelling

Ryhmä 35. Läpiviennit
Group 35.  Penetrations

PSK 3501 -
PSK 3582
Ryhmän 35 standardit AutoCad 2000 muodossa
The standards of group 35 in AutoCad 2000 format
 
dxf dwg
PSK 3501 Läpiviennit. Yleinen käyttö. Putki tai kaapeli. Holkki A. 2 s. 2008
Penetrations. General application. Pipe or cable. Bushing A. 2 p. 2008
 
PSK 3502 Läpiviennit. Yleinen käyttö. Putki tai kaapeli. Holkki B. 2 s. 2008
Penetrations. General application. Pipe or cable. Bushing B. 2 p. 2008
 
PSK 3503 Läpiviennit. Yleinen käyttö. Putki. Holkki C. 2 s. 2008
Penetrations. General application. Pipe. Bushing C. 2 p. 2008
 
PSK 3511 Läpiviennit. Vesikatto. Eristämätön putki. Tyyppi A. 2 s. 2008
Penetrations. Roof. Non-insulated pipe. Type A. 2 p. 2008
 
PSK 3512 Läpiviennit. Vesikatto. Eristämätön putki. Tyyppi B. 2 s. 2008
Penetrations. Roof. Non-insulated pipe. Type B. 2 p. 2008
 
PSK 3513 Läpiviennit. Vesikatto. Eristämätön putki. Tyyppi C. 2 s. 2008
Penetrations. Roof. Non-insulated pipe. Type C. 2 p. 2008
 
PSK 3514

Läpiviennit. Vesikatto. Eristämätön putki. Tyyppi D. 2 s. 2008
Penetrations. Roof. Non-insulated pipe. Type D. 2 p. 2008
 

PSK 3515 Läpiviennit. Vesikatto. Eristämätön putki. Tyyppi E. 2 s. 2008
Penetrations. Roof. Non-insulated pipe. Type E.
2 p. 2008
 
PSK 3516 Läpiviennit. Vesikatto. Eristämätön putki. Tyyppi F.
Penetrations. Roof. Non-insulated pipe. Type F. 2 s. 2008
 
PSK 3517 Läpiviennit. Vesikatto. Eristämätön putki. Tyyppi G. 2 s. 2008
Penetrations. Roof. Non-insulated pipe. Type G. 2 p. 2008
 
PSK 3518 Läpiviennit. Vesikatto. Eristämätön putki. Tyyppi H. 2 s. 2008
Penetrations. Roof. Non-insulated pipe. Type H. 2 p. 2008
 
PSK 3519 Läpiviennit. Vesikatto. Eristämätön putki. Tyyppi J. 2 s. 2008
Penetrations. Roof. Non-insulated pipe. Type J. 2 p. 2008
 
PSK 3520 Läpiviennit. Vesikatto. Eristämätön putki. Tyyppi K. 2 s. 2008
Penetrations. Roof. Non-insulated pipe. Type K. 2 p. 2008
 
PSK 3521 Läpiviennit. Vesikatto. Kaapeli. 2 s. 2008
Penetrations. Roof. Cable. 2 p. 2008
 
PSK 3522 Läpiviennit. Vesikatto. Kaapeliryhmä. 2 s. 2008
Penetrations. Roof. Cable group. 2 p. 2008
 
PSK 3523 Läpiviennit. Vesikatto. Kattokaivo. 2 s. 2008
Penetrations. Roof. Roof drain. 2 p. 2008
 
PSK 3531 Läpiviennit. Vesikatto. Säiliö. Tyyppi A. 2 s. 2008
Penetrations. Roof. Tank. Type A. 2 p. 2008
 
PSK 3532 Läpiviennit. Vesikatto. Säiliö. Tyyppi B. 2 s. 2008
Penetrations. Roof. Tank. Type B. 2 p. 2008
 
PSK 3541 Läpiviennit. Välipohja. Valmis betonitaso. Putki. Tyyppi A. 2 s. 2008
Penetrations. Midsole. Finished concrete level. Pipe. Type A. 2 p. 2008
 
PSK 3542 Läpiviennit. Välipohja. Valmis betonitaso. Putki. Tyyppi B. 2 s. 2008
Penetrations. Midsole. Finished concrete level. Pipe. Type B. 2 p. 2008
 
PSK 3543 Läpiviennit. Välipohja. Betonitaso. Putki. Tyyppi A. 2 s. 2008
Penetrations. Midsole. Concrete level. Pipe. Type A. 2 p. 2008
 
PSK 3544 Läpiviennit. Välipohja. Betonitaso. Putki. Tyyppi B. 2 s. 2008
Penetrations. Midsole. Concrete level. Pipe. Type B.  2 p. 2008
 
PSK 3546 Läpiviennit. Välipohja. Betonitaso. Putki. Tyyppi D. 2 s. 2008
Penetrations. Midsole. Concrete level. Pipe. Type D. 2 p. 2008
 
PSK 3547 Läpiviennit. Välipohja. Putkiryhmä. Betonitaso. 2 s. 2008
Penetrations. Midsole. Pipe group. Concrete level. 2 p. 2008
 
PSK 3548 Läpiviennit. Välipohja. Putki. Ritilätaso. 2 s. 2008
Penetrations. Midsole. Pipe. Grid. 2 p. 2008
 
PSK 3549 Läpiviennit. Välipohja. Turkkilevytaso. 2 s. 2008
Penetrations. Midsole. Pipe. Riffled deck. 2 p. 2008
 
PSK 3550 Läpiviennit. Välipohja. Kaapeli. Tyyppi A. 2 s. 2008
Penetrations. Midsole. Cable. Type A. 2 p. 2008
 
PSK 3551 Läpiviennit. Välipohja. Kaapeli. Tyyppi B. 2 s. 2008
Penetrations. Midsole. Cable. Type B. 2 p. 2008
 
PSK 3552 Läpiviennit. Välipohja. Betonitaso. Kaapeli. Palokatko A. 2 s. 2008
Penetrations. Midsole. Concrete level. Cable. Refractory insulation A. 2 p. 2008
 
PSK 3553 Läpiviennit. Välipohja. Betonitaso. Kaapeli. Palokatko B. 2 s. 2008
Penetrations. Midsole. Concrete level. Cable. Refractory insulation B. 2 p. 2008
 
PSK 3561 Läpiviennit. Kivirakenteinen ulkoseinä. Eristämätön putki. 2 s. 2008
Penetrations. Stone constructed external wall. Non-insulated pipe. 2 p. 2008
 
PSK 3562 Läpiviennit. Kivirakenteinen ulkoseinä. Eristetty putki. 2 s. 2008
Penetrations. Stone constructed external wall. Insulated pipe. 2 p. 2008
 
PSK 3563 Läpiviennit. Poimulevyrakenteinen ulkoseinä. Eristämätön putki. 2 s. 2008
Penetrations. Folded plate external wall. Non-insulated pipe. 2 p. 2008
 
PSK 3564 Läpiviennit. Poimulevyrakenteinen ulkoseinä. Eristetty putki. 2 s. 2008
Penetrations. Folded plate external wall. Insulated pipe. 2 p. 2008
 
PSK 3565 Läpiviennit. Poimulevyrakenteinen eristämätön seinä. Eristämätön putki. 2 s. 2008
Penetrations. Non-insulated corrugated steel plate wall. Non-insulated pipe. 2 p. 2008
 
PSK 3566 Läpiviennit. Poimulevyrakenteinen eristämätön seinä. Eristetty putki. 2 s. 2008
Penetrations. Non-insulated corrugated steel plate wall. Insulated pipe. 2 p. 2008
 
PSK 3581 Läpiviennit. Kivirakenteinen väliseinä. Eristämätön putki. 2 s. 2008
Penetrations. Stone constructed inner wall. Non-insulated pipe. 2 p. 2008
 
PSK 3582 Läpiviennit. Kivirakenteinen väliseinä. Eristettty putki. 2 s. 2008
Penetrations. Stone constructed inner wall. Insulated pipe. 2 p. 2008
 
PSK-
käsikirja 6
Läpiviennit.
Kirjan voi ostaa sähköisellä lomakkeella PSK:n toimistosta. Tilaus
 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 36. Prosessikaaviot ja merkinnät
Group 36.  Process diagrams and equipment coding

PSK 3601 Prosessiteollisuuden virtauskaavioiden piirrosmerkit. 2. painos 39 s. 2007
Graphical symbols of flow diagrams for process industry. 2nd edition 39 p. 2007

Perustuu vanhaan SFS-EN ISO 10628-standardiin, standardi PSK 3605 perustuu uuteen SFS-EN ISO 10628-2 -standardiin.
AutoCAD -merkkikirjasto/symbol library
Huom! Valitse tarvittaessa hiiren oikealla näppäimellä "Tallenna kohde levylle..."
 
MicroStation -merkkikirjasto/symbol library
 
PSK 3602 PI-kaavion tietosisältö. 19 s. 2008
Data content of P&I diagram. 19 p. 2008
 
PSK 3603 PI-kaavion esitystapa ja merkitsemisohje. 19 s. 2012
Presentation and marking instructions of P&I diagrams. 19 p. 2012
PSK 3604 Prosessin erottamisen suunnittelu ja hallinta. 19 s. 2013
Planning and management of process isolation
 
Liite 1 Erotustoimenpideluettelo Appendix 1 Isolation sequence sheet number
PSK 3605 Prosessiteollisuuden virtaus- ja PI-kaavioiden symbolit. 48 s. 2016
Graphical symbols of flow and P&I diagrams for process industry. 48 p. 2016

Perustuu uuteen SFS-EN ISO 10628-2-standardiin.
AutoCAD -merkkikirjasto/symbol library
Huom! Valitse tarvittaessa hiiren oikealla näppäimellä "Tallenna kohde levylle..."
 
MicroStation -merkkikirjasto/symbol library
 

 

SmartSketch -merkkikirjasto / Symbol library
.... Lisätään myöhemmin
 

Ryhmä 37. Teollisuuden putki- ja säiliöeristykset
Group 37.   Insulation of pipes and vessels in industry

PSK 3701 Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Hankinta. 2. painos. 10 s. 2016
Insulation of pipes, vessels and equipment. Procurement. 2nd edition. 10 p. 2016
 
Liite 1 Putkiston eristys. Tarjouspyyntö- ja tarjouserittely sekä mittauspöytäkirja. Appendix 1 Insulation of piping. Inquiry and tender specification and measurement record.
Liite 2 Säiliöiden ja laitteiden eristys. Tarjouspyyntö- ja tarjouserittely sekä mittauspöytäkirja. Appendix 2 Insulation of vessels and equipment. Inquiry and tender specification and measurement record.
 
SFS 3914 Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Päällysteet ja alusrakenteet. 2. painos. 10 s. 2016
Insulation of pipes, vessels and equipment. Covering materials and support structures. 2nd edition. 10 p. 2016
 
SFS 3975 Teollisuuseristykset. Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Käsitteet ja määritelmät. 4. painos. 4 s. 2016
Insulation of pipes, vessels and equipment. Terms and definitions. 4th edition. 4 p. 2016
 
SFS 3976 Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Eristeet, eristyselementit ja päällysteet. 6. painos. 11 s. 2016
Insulation of pipes, vessels and equipment. Insulating materials and elements. 6th edition. 11 p. 2016
 
SFS 3977
 
Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Mitoitus. 6 painos. 21 s. 2008
Insulation of pipes, vessels and equipment. Dimensioning. 6th edition. 21 p. 2008
 
Standardiin SFS 3977 liittyvä eristyspaksuuden laskentaohjelma PSK:lta
 
SFS 3978

Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Lämpöeristystyön suoritus. 6. painos. 49 s. 2009
Insulation of pipes, vessels and equipment. Application of thermal insulation. 6th edition. 49 p. 2009
 

SFS 3979 Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Valvonta ja mittaus. 6. painos. 11 s. 2016
Insulation of pipes, vessels and equipment. Inspection and measurement. 6th edition. 11 p. 2016
 
SFS 4966 Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Hankinta-asiakirjat. 4. painos. 19 s. 2016
Insulation of pipes, vessels and equipment. Purchase documentation. 4th edition. 19 p. 2016
 
SFS 4967 Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Kylmäeristys. 3. painos. 21 s. 2016
Insulation of pipes, vessels and equipment. Cold insulation. 3rd edition. 21 p. 2016
 
SFS 5454 Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Eristeiden ja päällysteiden testaus. 8 s. 2011
Insulation of pipes, vessels and equipment. Test methods of insulating and covering materials. 8 p. 2011
 
SFS 5744 Kattilan, kanavien ja sähkösuotimien eristykset. Lämpöeristystyön suoritus. 2. painos. 29 s. 2002
Insulation of boiler, ducts and electrostatic precipitators. Application of thermal insulation. 2nd edition. 29 p. 2002
 
SFS 5879 Putki-, säiliö- ja laite-eristykset. Kenttäinstrumentoinnin lämpöeristys. 5 s. 2003
Insulation of pipes, vessels and equipment. Thermal insulation of field instrumentation. 5 p. 2003
 
SFS-käsi-kirja 132 Sisältää kaikki tämän ryhmän perusstandardit. Teollisuuseristys. 7. painos. 2016
 

Ryhmä 41. Melun hallinta teollisuuden laitehankinnoissa
Group 41. 
Noise control in industrial equipment purchases

PSK 4101 Melun hallinta teollisuuden laitehankinnoissa. 25 s. 2005
Noise Control in Industrial Equipment Purchases. 25 p. 2005
 
PSK 4101 Liitteineen
Liite 1 pdf Koneen melupäästötiedot Appendix 1 pdf Noise emission data of machine
Liite 1 doc Koneen melupäästötiedot Appendix 1 doc Noise emission data of machine
Liite 2 pdf Mittauspöytäkirja Appendix 2 pdf Noise measurement records
Liite 2 xls Mittauspöytäkirja Appendix 2 xls Noise measurement records
 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 42. Putkiluokat
Group 42.  Pipe classes

PED-
lausunto
Lausunto painelaitedirektiivin vaatimustenmukaisuudesta.
Statement of Conformity with Pressure Equipment directive.
 
PSK 4201 Putkiluokat. Määrittely. 4. painos. 2017.
Pipe classes. Definition. 4th edition. 2017.
Liite 1.
Appendix 1

 
PSK 4202 Putkiluokka E10C1A painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Hitsattu teräsputki. 3. painos. 2017.
Pipe class E10C1A for pressure purposes. Welded non-alloy steel pipe for elevated temperatures. 3rd edition. 2017.
 
PSK 4203 Putkiluokka E10C1B painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Saumaton teräsputki. 3. painos. 2017.
Pipe class E10C1B for pressure purposes. Seamless non-alloy steel pipe for elevated temperatures.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4204 Putkiluokka E10C1C painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Saumaton/hitsattu teräsputki. 3. painos. 2017.
Pipe class E10C1C for pressure purposes. Seamless/welded non-alloy steel pipe for elevated temperatures.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4205 Putkiluokka E16C1A painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Hitsattu teräsputki. 3. painos. 2017.
Pipe class E16C1A for pressure purposes. Welded non-alloy steel pipe for elevated temperatures.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4206 Putkiluokka E16C1B painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Saumaton teräsputki. 3. painos. 2017.
Pipe class E16C1B for pressure purposes. Seamless non-alloy steel pipe for elevated temperatures.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4207 Putkiluokka E16C1C painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Saumaton/hitsattu teräsputki. 3. painos. 2017.
Pipe class E16C1C for pressure purposes. Seamless/welded non-alloy steel pipe for elevated temperatures.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4208 Putkiluokka E25C1B painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Saumaton teräsputki. 3. painos. 2017.
Pipe class E25C1B for pressure purposes. Seamless non-alloy steel pipe for elevated temperatures.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4209 Putkiluokka E40C1B painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Saumaton teräsputki. 3. painos. 2017.
Pipe class E40C1B for pressure purposes. Seamless non-alloy steel pipe for elevated temperatures.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4210 Putkiluokka E63C1B painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Saumaton teräsputki. 3. painos. 2017
Pipe class E63C1B for pressure purposes. Seamless non-alloy steel pipe for elevated temperatures. 3rd edition. 2017
 
PSK 4211 Putkiluokka E100C1B painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Saumaton teräsputki. 2. painos. 2017
Pipe class E100C1B for pressure purposes. Seamless non-alloy steel pipe for elevated temperatures. 2nd edition. 2017
 
PSK 4212 Putkiluokka E160C1B painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Saumaton teräsputki. 2. painos. 2017
Pipe class E160C1B for pressure purposes. Seamless non-alloy steel pipe for elevated temperatures. 2nd edition. 2017
 
PSK 4213 Putkiluokka E250C1B painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs. Saumaton teräsputki. 2. painos. 2017
Pipe class E250C1B for pressure purposes. Seamless non-alloy steel pipe for elevated temperatures. 2nd edition. 2017
 
PSK 4214 Putkiluokka E63C2B painelaitekäyttöön. Kuumaluja Mo-seosteinen teräs. Saumaton teräsputki. 2. painos. 2017
Pipe class E63C2B for pressure purposes. Seamless Mo-alloyed steel pipe for elevated temperatures. 2nd edition. 2017
 
PSK 4215 Putkiluokka E100C2B painelaitekäyttöön. Kuumaluja Mo-seosteinen teräs. Saumaton teräsputki. 2017
Pipe class E100C2B for pressure purposes. Seamless Mo-alloyed steel pipe for elevated temperatures. 2017
 
PSK 4216 Putkiluokka E160C2B painelaitekäyttöön. Kuumaluja Mo-seosteinen teräs. Saumaton teräsputki. 2017
Pipe class E160C2B for pressure purposes. Seamless Mo-alloyed steel pipe for elevated temperatures. 2017
 
PSK 4217 Putkiluokka E250C2B painelaitekäyttöön. Kuumaluja Mo-seosteinen teräs. Saumaton teräsputki. 2017
Pipe class E250C2B for pressure purposes. Seamless Mo-alloyed steel pipe for elevated temperatures. 2017
 
PSK 4218 Putkiluokka E63C3B painelaitekäyttöön. Kuumaluja 13CrMo-seosteinen teräs. Saumaton teräsputki. 2017
Pipe class E63C3B for pressure purposes. Seamless 13CrMo-alloyed steel pipe for elevated temperatures. 2017
 
PSK 4219 Putkiluokka E100C3B painelaitekäyttöön. Kuumaluja 13CrMo-seosteinen teräs. Saumaton teräsputki. 2017
Pipe class E100C3B for pressure purposes. Seamless 13CrMo-alloyed steel pipe for elevated temperatures. 2017
 
PSK 4220 Putkiluokka E160C3B painelaitekäyttöön. Kuumaluja 13CrMo-seosteinen teräs. Saumaton teräsputki. 2017
Pipe class E160C3B for pressure purposes. Seamless 13CrMo-alloyed steel pipe for elevated temperatures. 2017
 
PSK 4221 Putkiluokka E250C3B painelaitekäyttöön. Kuumaluja 13CrMo-seosteinen teräs. Saumaton teräsputki. 2017
Pipe class E250C3B for pressure purposes. Seamless 13CrMo-alloyed steel pipe for elevated temperatures. 2017
 
PSK 4222 Putkiluokka E63C4B painelaitekäyttöön. Kuumaluja 10CrMo-seosteinen teräs. Saumaton teräsputki. 2017
Pipe class E63C4B for pressure purposes. Seamless 10CrMo-alloyed steel pipe for elevated temperatures. 2017
 
PSK 4223 Putkiluokka E100C4B painelaitekäyttöön. Kuumaluja 10CrMo-seosteinen teräs. Saumaton teräsputki. 2017
Pipe class E100C4B for pressure purposes. Seamless 10CrMo-alloyed steel pipe for elevated temperatures. 2017
 
PSK 4224 Putkiluokka E160C4B painelaitekäyttöön. Kuumaluja 10CrMo-seosteinen teräs. Saumaton teräsputki. 2017
Pipe class E160C4B for pressure purposes. Seamless 10CrMo-alloyed steel pipe for elevated temperatures. 2017
 
PSK 4225 Putkiluokka E250C4B painelaitekäyttöön. Kuumaluja 10CrMo-seosteinen teräs. Saumaton teräsputki. 2017
Pipe class E250C4B for pressure purposes. Seamless 10CrMo-alloyed steel pipe for elevated temperatures. 2017
 
PSK 4230 Putkiluokka E0H1A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNi-teräs. 3. painos. 2017.
Pipe class E0H1A for pressure purposes. Austenitic stainless CrNi-steel.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4231 Putkiluokka E6H1A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNi-teräs. 3. painos. 2017.
Pipe class E6H1A for pressure purposes. Austenitic stainless CrNi-steel.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4232 Putkiluokka E10H1A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNi-teräs. 3. painos. 2017.
Pipe class E10H1A for pressure purposes. Austenitic stainless CrNi-steel.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4233 Putkiluokka E16H1A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNi-teräs. 3. painos. 2017.
Pipe class E16H1A for pressure purposes. Austenitic stainless CrNi-steel.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4234 Putkiluokka E25H1A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNi-teräs. 3. painos. 2017.
Pipe class E25H1A for pressure purposes. Austenitic stainless CrNi-steel.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4235 Putkiluokka E40H1A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNi-teräs. 3. painos. 2017.
Pipe class E40H1A for pressure purposes. Austenitic stainless CrNi-steel.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4236 Putkiluokka E63H1A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNi-teräs. 3. painos. 2017.
Pipe class E63H1A for pressure purposes. Austenitic stainless CrNi-steel.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4237 Putkiluokka E0H2A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNiMo-teräs. 3. painos. 2017.
Pipe class E0H2A for pressure purposes. Austenitic stainless CrNiMo-steel.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4238 Putkiluokka E6H2A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNiMo-teräs. 3. painos. 2017.
Pipe class E6H2A for pressure purposes. Austenitic stainless CrNiMo-steel.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4239 Putkiluokka E10H2A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNiMo-teräs. 3. painos. 2017.
Pipe class E10H2A for pressure purposes. Austenitic stainless CrNiMo-steel.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4240 Putkiluokka E16H2A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNiMo-teräs. 3. painos. 2017.
Pipe class E16H2A for pressure purposes. Austenitic stainless CrNiMo-steel.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4241 Putkiluokka E25H2A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNiMo-teräs. 3. painos. 2017.
Pipe class E25H2A for pressure purposes. Austenitic stainless CrNiMo-steel.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4242 Putkiluokka E40H2A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNiMo-teräs 3. painos. 2017.
Pipe class E40H2A for pressure purposes. Austenitic stainless CrNiMo-steel.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4243 Putkiluokka E63H2A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNiMo-teräs. 3. painos. 2017.
Pipe class E63H2A for pressure purposes. Austenitic stainless CrNiMo-steel.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4244 Putkiluokka E100H1B painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNi-teräs. Saumaton teräsputki. 2017
Pipe class E100H1B for pressure purposes. Austenitic stainless CrNi-steel. Seamless steel pipe. 2017
 
PSK 4245 Putkiluokka E160H1B painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNi-teräs. Saumaton teräsputki. 2017
Pipe class E160H1B for pressure purposes. Austenitic stainless CrNi-steel. Seamless steel pipe. 2017
 
PSK 4246 Putkiluokka E100H2B painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNiMo-teräs. Saumaton teräsputki. 2017
Pipe class E100H2B for pressure purposes. Austenitic stainless CrNiMo steel. Seamless Steel pipe. 2017
 
PSK 4247 Putkiluokka E160H2B painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton CrNiMo-teräs. Saumaton teräsputki. 2017
Pipe class E160H2B for pressure purposes. Austenitic stainless CrNiMo-steel. Seamless steel pipe. 2017
 
PSK 4250 Putkiluokka E0H3A painelaitekäyttöön. Austeniittis-ferriittinen ruostumaton CrNiMo-teräs. 3. painos. 2017.
Pipe class E0H3A for pressure purposes. Austenitic-ferritic stainless CrNiMo-steel.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4251 Putkiluokka E6H3A painelaitekäyttöön. Austeniittis-ferriittinen ruostumaton CrNiMo-teräs. 2. painos. 2017.
Pipe class E6H3A for pressure purposes. Austenitic-ferritic stainless CrNiMo-steel. 2nd edition. 2017.
 
PSK 4252 Putkiluokka E10H3A painelaitekäyttöön. Austeniittis-ferriittinen ruostumaton CrNiMo-teräs. 2. painos. 2017.
Pipe class E10H3A for pressure purposes. Austenitic-ferritic stainless CrNiMo-steel.
2nd edition. 2017.
 
PSK 4253 Putkiluokka E16H3A painelaitekäyttöön. Austeniittis-ferriittinen ruostumaton CrNiMo-teräs. 2. painos. 2017.
Pipe class E16H3A for pressure purposes. Austenitic-ferritic stainless CrNiMo-steel.
2nd edition. 2017.
 
PSK 4254 Putkiluokka E25H3A painelaitekäyttöön. Austeniittis-ferriittinen ruostumaton CrNiMo-teräs. 2. painos. 2017.
Pipe class E25H3A for pressure purposes. Austenitic-ferritic stainless CrNiMo-steel.
2nd edition. 2017.
 
PSK 4255 Putkiluokka E40H3A painelaitekäyttöön. Austeniittis-ferriittinen ruostumaton CrNiMo-teräs. 2. painos. 2017.
Pipe class E40H3A for pressure purposes. Austenitic-ferritic stainless CrNiMo-steel.
2nd edition. 2017.
 
PSK 4256 Putkiluokka E63H3A painelaitekäyttöön. Austeniittis-ferriittinen ruostumaton CrNiMo-teräs. 2. painos. 2017.
Pipe class E63H3A for pressure purposes. Austenitic-ferritic stainless CrNiMo-steel.
2nd edition. 2017.
 
PSK 4260 Putkiluokka E10F1C painelaitekäyttöön. Seostamaton teräs mataliin käyttölämpötiloihin. Saumaton/hitsattu teräsputki. 3. painos. 2017.
Pipe class E10F1C for pressure purposes. Seamless/welded non-alloy steel pipe with specified low temperature properties. 3rd edition. 2017.
 
PSK 4261 Putkiluokka E16F1C painelaitekäyttöön. Seostamaton teräs mataliin käyttölämpötiloihin. Saumaton/hitsattu teräsputki. 3. painos. 2017.
Pipe class E16F1C for pressure purposes. Seamless/welded non-alloy steel pipe with specified low temperature properties.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4262 Putkiluokka E25F1B painelaitekäyttöön. Seostamaton teräs mataliin käyttölämpötiloihin. Saumaton/hitsattu teräsputki. 3. painos. 2017.
Pipe class E25F1B for pressure purposes. Seamless/welded non-alloy steel pipe with specified low temperature properties.
3rd edition. 2017.
 
PSK 4263 Putkiluokka E40F1B painelaitekäyttöön. Seostamaton teräs mataliin käyttölämpötiloihin. Saumaton teräsputki.
2. painos. 2017.
Pipe class E40F1B for pressure purposes. Seamless non-alloy steel pipe with specified low temperature properties.
2nd edition. 2017.
 
PSK 4270 Putkiluokka E1S1A. Lujitemuoviputkisto. 11 s. 2013
Pipe class E1S1A. Fibre reinforced plastic piping. 11 p. 2013
 
PSK 4271 Putkiluokka E10S1A. Lujitemuoviputkisto. 11 s. 2013
Pipe class E10S1A. Fibre reinforced plastic piping. 11 p. 2013
 
PSK 4272 Putkiluokka E16S1A. Lujitemuoviputkisto. 10 s. 2013
Pipe class E16S1A. Fibre reinforced plastic piping. 10 p. 2013
 
PSK 4273 Putkiluokka E25S1A. Lujitemuoviputkisto. 9 s. 2013
Pipe class E25S1A. Fibre reinforced plastic piping. 9 p. 2013
 
PSK 4280 Putkiluokka E16H4A painelaitekäyttöön. Austeniittinen ruostumaton NiCrMoCu-teräs. 2. painos. 2017
Pipe class E16H4A for pressure purposes. Austenitic stainless NiCrMoCu-steel. 2nd edition. 2017
 
PSK 4281
 
Putkiluokka E16C1K painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs, P235GH, kaukolämpö 130 °C. 2017
Pipe class E16C1K for pressure purposes. Seamless/welded non-alloy steel pipe, P235GH, for district heating 130 °C. 2017
 
PSK 4290 Putkiluokka E16C1K painelaitekäyttöön. Kuumaluja seostamaton teräs, P235GH, kaukolämpö 130 °C. 2017
Pipe class E16C1K for pressure purposes. Seamless/welded non-alloy steel pipe, P235GH, for district heating 130 °C. 2017
 
PSK 4299 Metalliputkien jäykisterengas alipaineelle. Renkaiden hankinta ja käyttö. 2. painos. 2011.
Stiffening rings for metallic pipes for vacuum pressure. Procurement and use of rings.
2nd edition. 2011.
 
  Putkiluokissa käytettyjen komponenttien mitat
Taulukko Ruostumattomien komponenttien mitat. 2. painos
Taulukko Seostamattomien komponenttien mitat. 2. painos
 
PSK-
käsikirja 7
Putkiluokat. 3. painos. 2011
Kirjan voi ostaa sähköisellä lomakkeella PSK:n toimistosta. Tilaus
 
SFS 5819 Putkiluokka 6L4A. Pehmittämätön polyvinyylikloridi (PVC-U). 2. painos. 5 s. 2000
Pipe class 6L4A. Unplasticized polyvinylcloride (PVC-U). 2nd edition. 5 p. 2000
 
SFS 5820 Putkiluokka 10L4A. Pehmittämätön polyvinyylikloridi (PVC-U). 2. painos. 5 s. 2000
Pipe class 10L4A. Unplasticized polyvinylcloride (PVC-U). 2nd edition. 5 p. 2000
 
SFS 5833 Putkiluokka 6L4B. Kloorattu polyvinyylikloridi (PVC-C). 2. painos. 5 s. 2000
Pipe class 6L4B. Chlorinated polyvinylcloride (PVC-C). 2nd edition. 5 p. 2000
 
SFS 5834 Putkiluokka 10L4B. Kloorattu polyvinyylikloridi (PVC-C). 2. painos. 5 s. 2000
Pipe class 10L4B. Chlorinated polyvinylcloride (PVC-C). 2nd edition. 5 p. 2000
.

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 44. Putkiston mittaus
Group 44.  Measuring of piping

SFS 5063 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Putkiston mittaus. 4 s. 1984
 

Ryhmä 46. Automaatiojärjestelmien hankinta
Group 46.  Purchase of automation systems

PSK 4601 Automaation hankinta. Yleiset periaatteet, käsitteet ja määritelmät. 2. painos. 24 s. 1996
Automation purchase. General prinsiples, terms and definitions. 2nd edition. 24 p. 1996
 
PSK 4602 Automaation hankinta. Prosessinohjausjärjestelmä 11 s. 1996
Automation purchase. Process control system. 11 p. 1996
 
PSK 4603 Automaation hankinta. Instrumentointi. 10 s. 1996
Automation purchase. Instrumentation. 10 p. 1996
 
PSK 4604 Tuotannonohjausjärjestelmän hankinta. 12 s. 1999
Procurement of manufacturing execution system. 12 p. 1999
 

Ryhmä 47. Kulkutiet ja työskentelytasot
Group 47.  Gangways and working platforms

PSK 4701 Työskentelytasot, kulkutiet, portaat ja tikkaat. Hankinta. 2. painos. 5 s. 2004
Working platforms, gangways, stairs and ladders. Purchase. 2nd edition. 5. p. 2004
 
Liite 1 Yleiset hankintaehdot Appendix 1 General terms
Liite 2 Tekninen erittely. Työskentelytasot Appendix 2 Technical specification. Working platforms
Liite 3 Tekninen erittely. Portaat Appendix 3 Technical specification. Stairs
Liite 4 Tekninen erittely. Kaiteet Appendix 4 Technical specification. Railings
Liite 5 Tekninen erittely. Tikkaat Appendix 5 Technical specification. Ladders
 

Ryhmä 49. Painelaite- ja kemikaalilain alaiset putkistot ja säiliöt
Group 49.  Piping and vessels under pressure equipment and chemical legislation
 

PSK 4900 Hitsaamalla valmistetut putkiston osat. Hankintaohje. 4 s. 2017
Welded pipe fittings. Procurement instruction. 4 p. 2017
 
PSK 4905 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi. Yhteenveto säädöksistä. 10 s. 1997
 
PSK 4906 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Öljylämmityslaitteistot. Yhteenveto säädöksistä 2. painos. 9 s. 2002
 
PSK 4907 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Maakaasu ja nestekaasu. Yhteenveto säädöksistä. 2. painos. 10 s. 2002
 
PSK 4911 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Käsitteet ja määritelmät. 5 s. 2002
 
Liite 1 Tiivistelmä olennaisista turvallisuusvaatimuksista
Liite 2 Vaatimustenmukaisuuden arviointi
Liite 3 Painelaitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa
 
PSK 4912 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Painesäiliöt. 9 s. 2002
 
Liite 1 Painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointikuvan valinta
Liite 2 Painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointikuvat 1-4
 
PSK 4913 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Putkistot. 8 s. 2002
 
Liite 1 Putkiston vaatimustenmukaisuuden arviointikuvien valinta luokitusta varten
Liite 2 Painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointikuvat 6-9
 
PSK 4914 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Paineenalaiset lisälaitteet ja varolaitteet. 7 s. 2002
 
Liite 1 Nro 938/1999 KTM:n päätös painelaitteista
 
PSK 4915 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Suunnittelu, valmistus ja tarkastus. 6 s. 2002
 
Liite 1 Vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulit
Liite 2 Osapuolten tehtävät eri moduuleissa
 
PSK 4916 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Asiakirjat. 8 s. 2002
 
Liite 1 Vastuunjako painelaitetoimituksessa
Liite 2 Vastuunjako putkistotoimituksessa
Liite 3 Painelaitekirjan kansilehti
Liite 4 Painelaitteen osan alihankkijan vaatimustenmukaisuusvakuutus
 
PSK 4917 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Asiakirjamallit. 6 s. 2007
Purchase of machinery and equipment for industrial purposes. Pressure equipment. Template documents. 6 p. 2007
 
Liite 1 Painelaitekirjan 20-osainen etulehti doc pdf  Appendix 1 20-section pressure equipment quality control book front page doc pdf
Liite 2 Painelaitekirjan 12-osainen etulehti doc pdf  Appendix 2 12-section pressure equipment quality control book front page doc pdf
Liite 3 Laitekokonaisuuden kuvaus doc pdf  Appendix 3 Description of assembly doc pdf
Liite 4 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus doc pdf  Appendix 4 EC declaration of conformity doc pdf
Liite 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus doc pdf  Appendix 5 Declaration of conformity doc pdf
Liite 6 Paine- ja tiiveyskoepöytäkirja doc pdf  Appendix 6 Pressure and tightness test report doc pdf
Liite 7 Kilpi doc pdf  Appendix 7 Name plate doc pdf
Liite 8 Hitsausohjeluettelo doc pdf  Appendix 8 List of WPS doc pdf
Liite 9 Hitsaajaluettelo doc pdf  Appendix 9 List of welders doc pdf
Liite 10 Lämpökäsittelyohje doc pdf  Appendix 10 Heat treatment specification doc pdf
Liite 11 Lämpökäsittelytodistus doc pdf  Appendix 11 Heat treatment certificate doc pdf
Liite 12 NDT-suunnitelma putkistolle doc pdf  Appendix 12 NDT plan for piping doc pdf
Liite 13 NDT-suunnitelma painesäiliöille doc pdf  Appendix 13 NDT plan for pressure vessel doc pdf
Liite 14 Vaara-analyysi doc pdf  Appendix 14 Hazard analysis doc pdf
Liite 15 Painelaitteen yleiskuvaus doc pdf  Appendix 15 General description of pressure equipment doc pdf
Liite 16 Materiaalin erityisarviointi doc pdf  Appendix 16 Particular material appraisal
 
doc pdf
PSK-
käsikirja 4
Tiivistelmä säädöksistä. Painelaitteet, kemikaalit, öljylämmitys, maakaasu, nestekaasu. 7. painos. 2009.
Kirjan voi ostaa sähköisellä lomakkeella PSK:n toimistosta. Tilaus
 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 52. Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset ja hankintarajat
Group 52.  Instrumentation hook-up drawings and delivery limits

PSK 3301 Instrumentointi. Suunnittelu, hankinta- ja asennusvastuun jako. 9 s. 2004
Instrumentation. Share of the responsibility for design, purchase and installation. 9 p. 2004
 
PSK 5201 Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Yleiset periaatteet. 2. painos. 3 s. 2003
Instrumentation hook-up drawings. General principles. 2nd edition. 3 p. 2003
 
PSK 5202 Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Virtausmittaukset. 2. painos. 31 s. 2003
Instrumentation hook-up drawings. Flow measurements. 2nd edition. 31 p. 2003
 
Liiteluettelo
List of appendices
PSK 5203 Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Pinnanmittaukset. 2. painos. 38 s. 2003
Instrumentation hook-up drawings.Level measurements. 2nd edition. 38 p. 2003
 
Liiteluettelo
List of appedices
PSK 5204 Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Paineenmittaukset. 2.painos. 29 s. 2003
Instrumentation hook-up drawings. Pressure measurements. 2nd edition. 29 p. 2003
 
Liiteluettelo
List of appendices
PSK 5205 Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Lämpötilanmittaukset. 2. painos. 22 s. 2003 
Instrumentation hook-up drawings. Temperature measurements. 2nd edition. 22 p. 2003
 
Liiteluettelo
List of appendices
PSK 5206 Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset.  Analyysimittaukset ja erikoismittaukset.
2. painos. 40 s. 2003
Instrumentation hook-up drawings. Analyse measurements and spescial measurements.
2nd edition. 40 p. 2003
 
Liiteluettelo

List of appendices
PSK 5207 Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Venttiilit. 2.painos. 20 s. 2003
Instrumentation hook-up drawings. Valves. 2nd edition. 20 s. 2003
 
Liiteluettelo
List of appendices
PSK 5208 Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Asennustarvikkeet. 2.painos. 9 s. 2003
Instrumentation hook-up drawings. Installation materials. 2nd edition. 9 p. 2003
 
PSK 5209 Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Kotelot ja apulaitteet. 2.painos. 7 s. 2003
Instrumentation hook-up drawings. Boxes and auxiliary devices. 2nd edition. 7 p. 2003
 
Liiteluettelo
List of appendices
PSK 5210 Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset. Kaapelit.18 s. 2003
Instrumentation hook-up drawings. Cables. 18 p. 2003
 
Liiteluettelo
List of appendices
PSK-
käsikirja 2
Instrumenttiasennus  (sisältää kaikki 52-ryhmän standardit), 2 kpl CD (pdf, dwg, dxf)
Kirjan voi ostaa sähköisellä lomakkeella PSK:n toimistosta. Tilaus
 

Ryhmä 55. Voitelu
Group 55.  Lubrication

PSK 5501 Keskusvoitelujärjestelmät. Hankinta. 2. painos. 7 s. 2007
Centralized lubrication systems. Procurement. 2nd edition 7 p. 2007
Liite 1 Kiertovoitelujärjestelmä doc pdf  Appendix 1 Circulation Lubrication System doc pdf
Liite 2 Öljyvoitelujärjestelmä doc pdf  Appendix 2 Oil Lubrication System doc pdf
Liite 3 Rasvavoitelujärjestelmä
 
doc pdf  Appendix 3 Grease Lubrication System doc pdf
PSK 7201 Teollisuuden koneistot. Vaihteiden ja tuotantokoneiden sekä niiden voiteluaineiden puhtaus. 2. painos. 15 s. 2015
Industrial machinery. Clearness of gears and production machinery and their lubricant. 2nd edition. 15 p. 2015
 
PSK 7202 Teollisuuden voiteluaineet. Ryhmittely, käyttö ja ominaisuudet. 2. painos. 36 s. 2017
Industrial Lubricants. Classification, Applications and Properties. 2nd edition. 36 p. 2017
 
Liite 1 Nimiketekstin hierarkia Appendix 1 Item Text Hierarchy
Liitteet 2-5 Appendices 2-5
Liite 2 Teollisuusvoiteluöljyt Appendix 2 Industrial Lubricating Oils
Liite 3 Teollisuusvoitelurasvat Appendix 3 Industrial Lubricating Greases
Liite 4 Ajoneuvovoiteluöljyt Appendix 4 Automotive Lubricating Oils
Liite 5 Ajoneuvovoitelurasvat Appendix 5 Automotive Lubricating Greases
 

Ryhmä 56. Lattiakanaalit
Group 56.  Floor ducts

 

PSK 5601 Lattiakanaalit. 8 s. 1990
 
PSK 5602 Lattiakanaalien kannet. 4 s. 1990
 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 57. Kunnonvalvonnan värähtelymittaus
Group 57. 
Vibration measurement in condition monitoring

PSK 5701 Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Käsitteet ja määritelmät. Käytettävät suureet ja mittayksiköt. 6. p. 15 s. 2011
Vibration measurement in condition monitoring. Terms and definitions. Quantities and units. 6th edition. 15 p. 2011
 
PSK 5702 Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Mittauspaikan valinta ja tunnistaminen. 3. painos. 4 s. 2007
Vibration measurement in condition monitoring. Choice and identification of mesurement point. 3rd edition. 4 s. 2007
 
PSK 5703 Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Anturin, liittimen ja kaapelin valinta sekä asennus. 4. painos. 10 s. 2006
Vibration Measurement in Condition Monitoring. Selection and Mounting of Sensor, Connector and Cable. 4th edition. 10 p. 2006
 
Liite 1/Appendix 1 Anturin valinta. Tekninen erittely/Selection of Sensor. Technical Specification (xls)
 
PSK 5704 Kunnonvalvonta. Värähtelymittaus. Vastaanottotarkastus ja tärinärasitusrajat. 7. painos. 9 s. 2013
Condition monitoring. Vibration measurement. Acceptance test and vibration severity limits. 7th edition. 9 p. 2013
 
Liite 1 Vastaanottotarkastus. Värähtelymittauspöytäkirja (doc) Appendix 1 Acceptance test. Vibration measurement repot (doc)
 
PSK 5705 Kunnonvalvonta. Värähtelymittaus. Mittaustoiminnan suunnittelu. 5. painos. 19 s. 2006
Condition monitoring. Vibration measurement. Planning of condition monitoring. 5th edition. 19 p. 2006
 
Johtopäätösraportti   Conclusion report
 
PSK 5706 Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Valvontamenetelmät. 4. painos. 11 s. 2015
Vibration measurements in condition monitoring. Monitoring methods. 4th edition. 11 p. 2015
 
PSK 5707 Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Vianmääritys. 5. painos. 34 s. 2011
Vibration measurements in condition monitoring. Diagnosis. 5th edition. 34 p. 2011
 
PSK 5708 Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Rakenteelliset värähtelyominaisuudet. 2. painos. 5 s. 2003
Condition monitoring. Vibration measurement. Structural vibration properties. 2nd edition. 5 p. 2003
 
PSK 5709 Kunnonvalvonta. Toiminnan tehokkuuden seuranta ja ohjaus. Tunnusluvut. 3.painos. 6 s. 2004
Condition monitoring. Operation follow-up. Key figures. 3rd edition. 6 p. 2004
 
PSK 5710 Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Mittalaitteiden tyypit ja valinta. 3. painos. 7 s. 2010
Vibration measurements in condition monitoring. Types and choice of measurement instrument. 3rd edition. 7 p. 2010
 
PSK 5711 Kunnonvalvonta. Turvallisen käyttöajan ennustaminen. 3. painos. 7 s. 2012
Condition monitoring. Prognosis of safe operational time. 3rd edition. 7 p. 2012
 
PSK 5712 Kunnonvalvonta. Putkistovärähtelyn hallinta ja mittaus. 2. painos. 8 s. 2013
Condition monitoring. Control and measurement of piping-vibration. 2nd edition. 8 p. 2013
 
PSK 5713 Kunnonvalvonta. Värähtelymittaus. Mittausjärjestelmän kalibrointi. 2. painos. 7 s. 2013
Condition monitoring. Vibration measurement. Calibration of measurement system. 2nd edition. 7 p. 2013
 
PSK 5714 Kunnonvalvonta. Värähtelyvalvonnan huomioonotto konehankinnassa. 4 s. 1998
Consideration of vibration monitoring in machine procurement. 4 p. 1998
 
PSK 5715 Kunnonvalvonta, värähtelymittaus. Mittausjärjestelmän toiminnallinen tarkistus. 6 s. 1999
Condition monitoring. Vibration measurement. Functional check of measurement system. 6 p. 1999
 
PSK 5716 Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Vääntövärähtely. 2 s. 2002
Vibration measurements in condition monitoring. Torsional vibration 2 p. 2002
 
PSK 5717 Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Pakkovärähtelymuotojen mittaus. 8 s. 2011
Vibration measurements in condition monitoring. Measurement of operational deflection shapes . 8 p. 2011
PSK 5718 Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Raportointi. 4 s. 2009
Vibration measurements in condition monitoring. Reporting 4 p. 2009
 
Liite 1 Reittiraportin malli Appendix 1 Template of route report
Liite 2 Vianselvitysraportin malli Appendix 2 Template of diagnostic report
Liite 3 Johtopäätösraportin malli Appendix 3 Template of conclusion report
Liite 4 Vastaanottoraportin malli Appendix 4 Template of acceptance report
Liite 5 Tasapainotusraportin malli Appendix 5 Template of balancing report
 
PSK 5719 Kunnonvalvonta. Värähtelymittaus. Vaihteet. 9 s. 2011
Condition monitoring. Vibration measurement. Gears. 9 p. 2011
 
PSK 5720 Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Jäykän roottorin kenttätasapainotus. 17 s. 2015
Vibration measurements in condition monitoring. Field balancing of rigid rotors. 17 p. 2015
 
PSK 5721 Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Mittausasetukset. 12 s. 2013
Vibration measurements in condition monitoring. Measurement settings. 12 p. 2013
 
PSK-
käsikirja 3
Kunnonvalvonnan värähtelymittaus. Vibration measurement in condition monitoring
18. painos/edition sisältää 57-sarjan standardit.
Kirjan voi ostaa sähköisellä lomakkeella PSK:n toimistosta. Tilaus
 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 58. Tehdassuunnittelupiirustuksien laadinta ja sisältö
Group 58.  
Preparation and content of plant design drawings

PSK 5801 Putkistopiirustukset. Putkireittipiirustus. 2. painos. 7 s. 2003
Pipe drawings. Pipe Route Drawing. 2nd edition. 7 p. 2003
 
Liite 1 Esimerkki A Putkireittipiirustus, taso Appendix 1 Example A Pipe route drawing, plan
Liite 2 Esimerkki B Putkireittipiirustus, leikkaus Appendix 2 Example B Pipe route drawing, section
 
PSK 5802 Putkistopiirustukset. Taso- ja leikkauspiirustus. 2. painos. 7 s. 2003
Pipe drawings. Plan and section drawing 2nd edition. 7 p. 2003
 
Liite 1 Esimerkki A Tasopiirustus Appendix 1 Example A Plan drawing
Liite 2 Esimerkki B Leikkauspiirustus Appendix 2 Example B Section drawing
 
PSK 5803 Putkistopiirustukset. Isometrinen piirustus. 3. painos. 9 s. 2003
Pipe drawings. Isometric drawing. 3rd edition. 9 p. 2003
 
PSK 5804 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Aluekartta. 2. painos. 5 s. 2002
Plant design documents. Site map. 2nd edition. 5 p. 2002
 
Liite 1 Esimerkkipiirustus; Aluekartta Appendix 1 Example drawing, site map
 
PSK 5805 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Tehdassijoituspiirustus. 2. painos. 5 s. 2002
Plant design documents. Plant layout. 2nd edition. 5 p. 2002
 
Liite 1 Esimerkkipiirustus; Tehdassijoituspiirustus Appendix 1 Example drawing, Plant layout
 
PSK 5806 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Laitesijoituspiirustus. 2. painos. 7 s. 2002
Plant design documents. Equipment layout. 2nd edition. 7 p. 2002
 
Liite 1 Esimerkki A Laitesijoituspiirustus, taso Appendix 1 Example A, Equipment layout
Liite 2 Esimerkki B Laitesijoituspiirustus, leikkaus Appendix 2 Example B, Equipment layout, section
 
PSK 5807 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Koneiden ja laitteiden asennuspiirustus. 12 s. 2009
Plant design documents. Drawing for machines and equipment 12 p. 2009
 
PSK 5808 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Laitteiden ja metallirakenteiden mittapiirustus. 9 s. 2000
 
Esimerkkipiirustukset
 
PSK 5811 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Dokumenttien hallinnan metadata. 9 s. 2016
Plant design documents. Metadata for document management. 9 p. 2016
 
PSK 5821 Prosessikaavioiden ja sijaintia kuvaavien piirustusten laadinta CAD -järjestelmillä. 3. painos. 25 s. 1999
Plant design documents. Instructions for preparation of process diagrams and layouts with CAD systems. 3rd edition. 25 p. 1999
 
PSK 5822 XML-tiedonsiirto. Otsikkotaulujen metadatan XML-formaatti. 13 s. 2004
XML data transmission. XML format of title blocks. 13 p. 2004
 
PSK 5831 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Prosessikaavioiden ja sijaintia kuvaavien piirustusten laadinta MicroStation -järjestelmällä sekä tiedonsiirto MicroStationin ja muiden järjestelmien välillä. 3. p. 11 s. 2000
 
Tukilevyke
Tiedosto on pakattu WinZip-tiedosto. Mikäli koneellesi ei ole
asennettu purkuohjelmaa voit asentaa sen ohesta.
 
Purkamiseen tarvittava WinZip -ohjelma
 
PSK 5832 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Prosessikaavioiden ja sijaintia kuvaavien piirustusten laadinta MicroStation- ja AutoCAD-järjestelmillä sekä tiedonsiirto MicroStationin, AutoCADin ja muiden järjestelmien välillä. 18 s. 2003
Plant design documents. Instruction for preparation of process diagrams and layouts with MicroStation and AutoCAD systems and data transmission between MicroStation, AutoCAD and other systems. 18 p. 2003
 
Tukilevykkeen asennusohjelma V8 ja tukipaketin V8 asennus- ja käyttöohje.
Tukilevykkeen asennusohjelma V8i ja tukipaketin V8i asennus- ja käyttöohje.
Liittyvät tukitiedostot V8
 
PSK 5841 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Prosessikaavioiden ja sijaintia kuvaavien piirustusten laadinta AutoCAD -järjestelmällä sekä tiedonsiirto AutoCADin ja muiden järjestelmien välillä. 3. painos. 17 s. 2000
Plant design documents. Instruction for preparation of process diagrams and layouts with AutoCAD system, and data transmission bitween AutoCAD and other systems. 3rd edition. 17 p. 2000
Tukilevyke
Tiedosto on pakattu WinZip-tiedosto. Mikäli koneellesi ei ole
asennettu purkuohjelmaa voit asentaa sen ohesta.
 
Purkamiseen tarvittava WinZip -ohjelma
PSK 5842 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Prosessikaavioiden ja sijaintia kuvaavien piirustusten laadinta AutoCAD 2000 -järjestelmällä sekä tiedonsiirto AutoCAD 2000 ja muiden järjestelmien välillä. 15 s. 2000
Plant design documents. Instruction for preparation of process diagrams and layouts with AutoCAD2000 system, and data transmission bitween AutoCAD2000 and other systems. 15 p. 2000
 
Tukilevyke
Tiedosto on pakattu WinZip-tiedosto. Mikäli koneellesi ei ole
asennettu purkuohjelmaa voit asentaa sen ohesta.
 
Purkamiseen tarvittava WinZip -ohjelma
PSK 5851 Tehdassuunnitteluasiakirjat. Rasterimuotoiset piirustukset. 4 s. 2003
Plant design documents. Raster drawings. 4 p. 2003
 
PSK 5852 Tehdassuunnitteluasiakirjat. PDF-dokumentin luonti. 10 s. 2005
Plant design documents. Instructions for creating PDF document. 10 p. 2005
 
SFS 5098 Prosessi-instrumentoinnin piirustukset ja muut asiakirjat. Laadinta ja luokittelu. 22 s. 1985
 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 59. Elektroninen tiedonsiirto
Group 59. 
Electronic data transmission

PSK 5901 Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Johdanto. 4 s. 1991
 
PSK 5910 Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Siirtosopimuksen laadinta. 7 s. 1991
 
PSK 5920 Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. CAD -järjestelmien grafiikkatiedostojen ja ominaisuuksien käyttö tiedonsiirrossa. 9 s. 1991
 
PSK 5930 Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Numeeristen, aakkosnumeeristen ja aakkosellisten tietoelementtien esitysmuodot. Peruskäsitteet ja esitystavat. 6 s. 1997
 
PSK 5940 Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Sanomien muodostaminen suunnittelu-/käyttöalueittain. 11 s. 1991
 
PSK 5941 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Elektronisen aineiston siirto. Kone- ja laitetiedot. 2. painos. 18 s. 1997
 
Liite 1 PSK-Tietoryhmät ja Liite 2 PSK-Tietoelementit (Excel)
 
PSK 5950 Elektronisen suunnitteluaineiston siirto. Graafisten symbolien attribuutit. 3 s. 1991
 
PSK 5960 XML-tiedonsiirto. Tietoelementtien ja attribuuttien nimeämisohje. 7 s. 2003
XML data transmission. Nomination guidelines of data elements and attributes. 7 p. 2003
 
PSK 5961 XML-tiedonsiirto. Käsitteet ja määritelmät. 5 s. 2004
XML data transmission. Terms and definitions. 5 p. 2004
 
PSK 5962 XML-tiedonsiirto. Kantaluokat ja tiedonsiirtomalli. 2. painos. 21 s. 2006
XML Data Transmission.
Base Classes and Data Transfer Model. 2nd edition. 21 p. 2006
 
Tukipaketti
 
PSK 5963 XML-tiedonsiirto. Automaation luokat ja alaluokkien kuvaukset. 28 s. 2004
XML data transmission. Description of automation main and subclasses. 28 p. 2004
 
PSK 5964 XML-tiedonsiirto. Sähköjärjestelmän luokat ja alaluokkien kuvaukset. 8 s. 2005
XML data transmission. Description of main and subclasses for electrical system. 8 p. 2005
 
PSK 5965 Tiedonsiirto. Laitteiden luokat ja alaluokat. 2 s. 2010
Data transfer. Equipment classes and subclasses. 2 p. 2010
 
Liite 1/Appendix 1 Luokat ja alaluokat. Classes and subclasses (excel)
 
PSK 5967 XML-tiedonsiirto. Putkistotiedon rakenne. 47 s. 2006
XML Data Transmission.
Structure of Piping Information. 47 p. 2006
 
Tukipaketti
 
PSK 5968 Tiedonsiirto. Järjestelmien attribuuttien vastaavuus. Putkistotiedot. 33 s. 2014
Data transmission. Attribute correspondence between systems. Piping data. 33 p. 2014
 
Liite 1/Appendix 1
 
PSK 5970 XML-tiedonsiirto. Tapauksen kuvaus. 6 s. 2004
XML data transmission. Description of a case. 6 p. 2004
 
PSK 5980

 

XML-tiedonsiirto. Tietoelementtiluettelo. 8 s. 2006
XML data transmission. Data element dictionary. 8 p. 2006
 
Liite 1/Appendix 1  Tietoelementit luokittain. Class specific data elements. (excel)
 
PSK 5981 Tiedonsiirto. Tietoelementtiluettelo. 2. painos. 5 s. 2013
Data transmission. Data element dictionary. 2nd edition. 5 p. 2013
Liite 1/Appendix 1  Tietoelementit. Data elements (excel)
PSK 7401 Sähköistys- ja automaatioprojektin elektroninen linkki (SAPEL). 18 s. 1999
Investment project. Electronic link for electrification and automation project. 18 p. 1999
 
Standardiin liittyvät tiedonvaihtotaulut ja käyttöliittymä
 
Tiedosto löytyy myös pakattuna tiedostona, joten tarvitset tiedoston purkamiseen WinZip -ohjelman.
Jos sinulla ei ole sitä ennestään, niin saat sen asennettua koneellesi tästä.
 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 60. Elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet
Group 60. 
Machinery in food industry

PSK 6001 Teollisuuskoneiden ja -laitteiden elintarvikelaatu. 14 s. 1992
 

Ryhmä 61. Kone- ja laitehankinnat. Tekniset erittelyt
Group 61. 
Purchase of machinery and equipment. Technical specifications

PSK 6100 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Venttiili. Teknisten tietojen tietoelementit. 2. painos. 3 s. 2011
Purchase of machinery and equipment for industrial purposes. Valve. Data elements of technical information. 2nd edition. 3 p. 2011
 
Liite / Appendix 1. Venttiilin teknisten tietojen tietoelementit.
Data model of technical information for valve
xls pdf
 
PSK 6101 Lauhteen-/vedenpoistin. Tekninen erittely. 2 s. 1992
 
PSK 6102 Lauhde-/vesisihti. Tekninen erittely. 2 s. 1992
 
PSK 6103 Paineilmakompressori. Tekninen erittely. 3 s. 1992
 
PSK 6104 Putkistotasain. Tekninen erittely. 3 s. 1992
 
PSK 6105 Murtolevy. Tekninen erittely. 2 s. 1992
 
PSK 6106 Varoventtiili. Tekninen erittely. 5 s. 1992
 
PSK 6151 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Pumppu. Teknisten tietojen tietomalli. 2. painos. 2 s. 2011
Purchase of machinery and equipment for industrial purposes. Pump. Data elements of technical information. 2nd edition. 2 p. 2011
 
Liite / Appendix 1 Pumpun teknisten tietojen tietoelementit.
Data elements of technical information for pump.
xls pdf
PSK 6152 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Keskipakopumppu. Tekninen erittely. 5 s. 2012
 
Liite 1 Tekninen erittely, keskipakopumppu Appendix 1 Technical specification, centrifugal pump
Liite 2 Tekninen erittely, keskipakopumppu Appendix 2 Technical specification, centrifugal pump
 

Ryhmä 62. Kunnossapidon käsitteet ja laitoksen kuntokartoitus
Group 62. 
Maintenance terminology and condition audit of process plant

PSK 6201 Kunnossapito. Käsitteet ja määritelmät. 3. painos. 30 s. 2011
Maintenance. Terms and definitions. 3nd edition. 30 p. 2011
 
PSK 6202 Prosessiteollisuuden kuntokartoitus. 24 s. 2003
Condition audit In process industry. 24 p. 2003
 
Liite 1 Kuntokartoituksen ja lisätutkimuksen hankintaerittely Appendix 1 Procurement specification of condition audit and further
Liite 2 Käyttäjäkyselylomake Appendix 2 User enquiry form
Liite 3 Kuntokartoituksen raportointilomake Appendix 3 Report form of condition audit
Liite 4 Kuntokartoituksen vastaanottopöytäkirja Appendix 4 Acceptance record of condition audit
 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 63. Muovituotteiden hankinta, käsittely ja kunnonvalvonta
Group 63. 
Procurement, handling and condition monitoring of plastic products

PSK 6300 Teollisuuden lujitemuovituotteet. Kunnonvalvonta. Käsitteet ja määritelmät. 4 s. 2010
Industrial fibre-reinforced plastic products. Condition monitoring. Terms and definitions 4 p. 2010
 
PSK 6301 Teollisuuden lujitemuovituotteet. Hankintamäärittelyt. 2. painos. 11 s. 2004
Industrial fibre-reinforced plastic products. Purchase specification. 2nd edition. 11 s. 2004
 
Liite 1 Tekninen erittely. LM-putkisto Appendix 1 Technical specification. GRP-piping
Liite 2 Tekninen erittely. LM-säiliö Appendix 2 Technical specification. GRP-vessel
 
PSK 6302 Teollisuuden lujitemuovituotteet. Kunnonvalvonta. Putkiston suunnitteluohjeita. 4 s. 2012
Industrial fibre-reinforced plastic products. Condition monitoring. Piping design instructions. 4 p. 2012
PSK 6310 Teollisuuden lujitemuovituotteet. Kunnonvalvonta. Mittaustoiminnan suunnittelu. 4 s. 2012
Industrial fibre-reinforced plastic products. Condition monitoring. Planning of measurement activities. 4 p. 2012
PSK 6311 Teollisuuden lujitemuovituotteet. Kunnonvalvonta. mittausmenetelmän valinta. 5 s. 2012
Industrial fibre-reinforced plastic products. Condition monitoring. Selection of measurement method. 5 p. 2012
PSK 6312 Teollisuuden lujitemuovituotteet. Kunnonvalvonta. Aistinvarainen tarkastus. 3 s. 2011
Industrial fibre-reinforced plastic products. Condition monitoring. Sensory inspection. 3 p. 2011
PSK 6313 Teollisuuden lujitemuovituotteet. Kunnonvalvonta. Röntgentarkastus. 10 s. 2011
Industrial fibre-reinforced plastic products. Condition monitoring. Radiographic inspection. 10 p. 2011
 
Liite 1 Röntgenkuvausraportti Appendix 1 Radiographic inspection report
 
PSK 6314 Teollisuuden lujitemuovituotteet. Kunnonvalvonta. Ultraäänitarkastus. 5 s. 2011
Industrial fibre-reinforced plastic products. Condition-monitoring. Ultrasonic inspection. 5 p. 2011
 
Liite 1 Ultraäänitarkastusraportin malli Appendix 1 Ultrasonic inspection report model
 
PSK 6316 Teollisuuden lujitemuovituotteet.Kunnonvalvonta. Lämpökameratarkastus. 16 s. 2009
Industrial fibre-reinforced plastic products. Condition monitoring. Thermographic camera inspection. 16 p. 2009
 
Liite 1 Lämpökuvausraportti Appendix 1 Thermal imaging report
Liite 2 Lämpökuvauspöytäkirja Appendix 2 Thermal imaging record
 
PSK 6350 Polyeteeni- ja polypropeenimuoviputkien puskuhitsaus. 13 s. 2007
Butt-fusion of polyethylene and polypropylene plastic pipes. 13 p. 2007
 
Liite 1 Hitsauspöytäkirjan malli Appendix 1 Welding record model
 
PSK 6351 Polyeteeni- ja polypropeenimuoviputkien sähköhitsaus. 10 s. 2009
Electrofusion of polyethylene and polypropylene plastic pipes. 10 p. 2009
 
Liite 1 Hitsauspöytäkirjan malli Appendix 1 Welding record model
 

Ryhmä 65. Teollisuuden varastot ja varastotavaroiden ryhmitys ja nimitysohjeet
Group 65. 
Grouping and naming guidelines of stock goods in industry

PSK 6501 Teollisuuden tavaroiden nimikeohjeet. 14 s. 1996
 
Menettelyohje (excel)
 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 67. Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta
Group 67. 
Design and procurement of industrial fluid power systems

PSK 6701 Hydraulinesteen valinta ja hankinta. 2. painos. 11 s. 2006
Selection and procurement of hydraulic fluids. 2nd edition. 11 p. 2006
 
PSK 6702 Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Suunnittelun lähtökohdat. 9 s. 2013
Design and procurement of industrial fluid power systems. Design basis. 9 p. 2013
 
PSK 6703 Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Hydraulijärjestelmän sijoitus. 3 s. 2006
Design and procurement of industrial fluid power systems. Placement. 3 p. 2006
 
PSK 6704 Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Järjestelmän perussuunnittelu. 7 s. 2006
Design and procurement of industrial fluid power systems. Basic engineering of system. 7 p. 2006
 
PSK 6705 Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Järjestelmän komponentit. 16 s. 2006
Design and procurement of industrial fluid power systems. System components. 16 p. 2006
 
PSK 6706 Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Putkistot ja letkustot. 10 s. 2006
Design and procurement of industrial fluid power systems. Pipelines and hose assemblies. 10 p. 2006
 
PSK 6707 Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Järjestelmän kunnossapidettävyys. 18 s. 2006
Design and procurement of industrial fluid power systems. System maintainability. 18 p. 2006
 
PSK 6708 Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Dokumentointi ja ohjeet. 11 s. 2006
Design and procurement of industrial fluid power systems. Documentation and instructions. 11 p. 2006
 
PSK 6709 Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Käyttöönotto. 6 s. 2006
Design and procurement of industrial fluid power systems. Commissioning. 6 p. 2006
 
PSK 6710 Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Hankinta-asiakirjat. 2 s. 2006
Design and procurement of industrial fluid power systems. Procurement documents. 2 p. 2006
 
PSK 6711 Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. Tekninen erittely. 7 s. 2009
Design and procurement of industrial fluid power systems. Technical specification. 7 p. 2009
 
Liite 1 Hydraulijärjestelmän tekninen erittely Appendix 1 Fluid power system specification
 
PSK-
käsikirja 1
Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta. 4. painos. 2014.
Design and procurement of industrial fluid power systems. 1st edition. 2006.
Kirjan voi ostaa sähköisellä lomakkeella PSK:n toimistosta. Tilaus
 

Ryhmä 68. Teollisuuden riskienhallinta
Group 68. 
Risk management in industry

PSK 6800 Laitteiden kriittisyysluokittelu teollisuudessa. 13 s. 2008
Criticality classification of equipment in industry. 13 p. 2008
 
Liite 1 Laitteiden kriittisyysluokittelu teollisuudessa Appendix 1 Criticality classification of equipment in industry
 
PSK 6802 Nostoon käytettävien työvälineiden tarkastuksen hallinta teollisuudessa. 23 s. 2012
Management of lifting equipment inspections in industry. 23 p. 2012
 

Ryhmä 71. Tehdashierarkia ja osastojen nimeäminen
Group 71. 
Plant hierarchy and naming of departments

PSK 7101 Tehdasosastojen nimeäminen. Metsäteollisuus 8 s. 1998
Naming of mill departments. Forest industry 8 p. 1998
 
PSK 7102 Tehdashierarkia. 6 s. 2008
Plant hierarchy. 6 p. 2008
 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 73. Putkiston kannatus
Group 73. 
Pipe supporting

Lausunto Lausunto vaatimustenmukaisuudesta
 
PSK 7301 Putkiston kannatus. Kannakkeiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen. 3. painos. 4 s. 2015
Pipe supporting. Verification of the conformity of supports. 3rd edition. 4 p. 2015
 
PSK 7302 Putkiston kannatus. Kannakestandardien käyttö. 2. painos. 16 s. 2015
Pipe supporting. Introduction of standard pipe supports. 2nd edition. 16 p. 2015
 
PSK 7303 Putkiston kannatus. Kannatuksen yksinkertaistettu esittäminen. 6 s. 2014
Pipe supporting. Introduction of standard pipe supports. 6 p. 2014
 
PSK 7304 Putkiston kannatus. Teräsputket. Suositeltavat kannatusvälit. 2. painos. 14 s. 2015
Pipe supporting. Steel pipes. Recommended support distances for pipe lines. 2nd edition. 14 p. 2015
 
PSK 7306 Putkiston kannatus. Ohjaukset ja kiintopisteet. 2. painos. 7 s. 2015
Pipe supporting. Guides and anchors. 2nd edition. 7 p. 2015
 
PSK 7307 Putkiston kannatus. Putkisanka A. DN 10…500. 2. painos. 7 s. 2015
Pipe supporting. Pipe clamp A. DN 10...500. 2nd edition. 7 p. 2015
 
PSK 7308 Putkiston kannatus. Putkisanka B. DN 10…500. 2. painos. 6 s. 2015
Pipe supporting. Pipe clamp B. DN 10...500. 2nd edition. 6 p. 2015
 
PSK 7309 Putkiston kannatus. Putkisanka C. DN 600…1200. 2. painos. 4 s. 2015
Pipe supporting. Pipe clamp C. DN 600...1200. 2nd edition. 4 p. 2015
 
PSK 7310 Putkiston kannatus. Putkisanka D. DN 50…1200. 2. painos. 5 s. 2015
Pipe supporting. Pipe clamp D. DN 50 ... 1200. 2nd edition. 5 p. 2015
 
PSK 7311 Putkiston kannatus. Putkisanka E. DN 25…600. 2. painos. 5 s. 2015
Pipe supporting. Pipe clamp E. DN 25 ... 600. 2nd edition. 5 p. 2015
 
PSK 7312 Putkiston kannatus. U-sanka. 2. painos. 3 s. 2015
Pipe supporting. U-bolt. 2nd edition. 3 p. 2015
 
PSK 7320 Putkiston kannatus. Liukukannatin, matala. DN 10 - 150. 2.painos. 9 s. 2015
Pipe supporting. Pipe slide, low. DN 10 - 150. 2nd edition. 9 p. 2015
 
PSK 7321 Putkiston kannatus. Liukukannatin, matala. DN 200 - 500. 2. painos. 9 s. 2015
Pipe supporting. Pipe slide, low. DN 200 - 500. 2nd edition. 9 p. 2015
 
PSK 7322 Putkiston kannatus. Liukukannatin, matala. DN 600 - 1200. 2. painos. 8 s. 2015
Pipe supporting. Pipe slide, low. DN 600 - 1200. 2nd edition. 8 p. 2015
 
PSK 7323 Putkiston kannatus. Liukukannatin, korkea. DN 10 - 150. 2. painos. 10 s. 2015
Pipe supporting. Pipe slide, high 300 °C. DN 10 - 150. 2nd edition. 10 p. 2015
 
PSK 7324 Putkiston kannatus. Liukukannatin. Korkea. DN 200 - 500. 2. painos. 11 s. 2015
Pipe supporting. Pipe slide, high 300 °C. DN 200 - 500. 2nd edition. 11 p. 2015
 
PSK 7325 Putkiston kannatus. Liukukannatin. Korkea. DN 600 - 1200. 2.painos. 10 s. 2015
Pipe supporting. Pipe slide, high 300 °C. DN 600 - 1200. 2nd edition. 10 p. 2015
 
PSK 7326 Putkiston kannatus. Liukukannatin, erikoiskorkea. DN 10 - 150. 2. painos. 10 s. 2015
Pipe supporting. Pipe slide, extra high. DN 10 - 150. 2nd edition. 10 p. 2015

 
PSK 7327 Putkiston kannatus. Liukukannatin, erikoiskorkea. DN 200 - 500. 2. painos. 10 s. 2015
Pipe supporting. Pipe slide, extra high. DN 200 - 500. 2nd edition. 10 p. 2015

 
PSK 7328 Putkiston kannatus. Liukukannatin, erikoiskorkea. DN 600 - 1200. 2. painos. 10 s. 2015
Pipe supporting. Pipe slide, extra high. DN 600 - 1200. 2nd edition.10 p. 2015

 
PSK 7340 Putkiston kannatus. Riippukannakkeet. Rakenteet. 2. painos. 8 s. 2015
Pipe supporting. Pipe hangers. Types. 2nd edition. 8 p. 2015
 
PSK 7341 Putkiston kannatus. Riippukannakkeet. Ripustustanko. 2. painos. 2 s. 2015
Pipe supporting. Pipe hangers. Rod. 2nd edition. 2 p. 2015
 
PSK 7342 Putkiston kannatus. Riippukannakkeet. Kolmiolevy. 2. painos. 4 s. 2015
Pipe supporting. Pipe hangers. Triangle plate. 2nd edition. 4 p. 2015
 
PSK 7343 Putkiston kannatus. Riippukannakkeet. Kiinnike A. 2. painos. 2 s. 2015
Pipe supporting. Pipe hangers. Attachment A. 2nd edition. 2 p. 2015
 
PSK 7344 Putkiston kannatus. Riippukannakkeet. Kiinnike B. 2. painos. 2 s. 2015
Pipe supporting. Pipe hangers. Attachment B. 2nd edition. 2 p. 2015
 
PSK 7345 Putkiston kannatus. Riippukannakkeet. Kiinnike C. 2. painos. 2 s. 2015
Pipe supporting. Pipe hangers. Attachment C. 2nd edition. 2 p. 2015
 
PSK 7346 Putkiston kannatus. Riippukannakkeet. Kannatinorsi. 2. painos. 4 s. 2015
Pipe supporting. Pipe hangers. Cross beam. 2nd edition. 4 p. 2015
 
PSK 7347 Putkiston kannatus. Riippukannakkeet. Silmämutteri. 2. painos. 2 s. 2015
Pipe supporting. Pipe hangers. Eye nut. 2nd edition. 2 p. 2015
 
PSK 7348 Putkiston kannatus. Riippukannakkeet. Kierrekorvake. 2. painos. 2 s. 2015
Pipe support. Pipe hangers. Screw lug. 2nd edition. 2 p. 2015
 
PSK 7349 Putkiston kannatus. Riippukannakkeet. Vanttiruuvi. 2. painos. 3 s. 2015
Pipe supporting. Pipe hangers. Turnbuckle. 2nd edition. 3 p. 2015
 
PSK 7350 Putkiston kannatus. Riippukannakkeet. Jatkosmuhvi. 2. painos. 2 s. 2015
Pipe supporting. Pipe hangers. Jointing sleeve. 2nd edition. 2 p. 2015
 
PSK 7353

Putkiston kannatus. Ripustusjousi. 2. painos. 9 s. 2015
Pipe supporting. Hanger spring. 2nd edition. 9 p. 2015
 

PSK 7360 Putkiston kannatus. Kynsiohjain. 2. painos. 3 s. 2015
Pipe supporting. Pipe lug. 2nd edition. 3 p. 2015
 
PSK 7361 Putkiston kannatus. Ohjain. 2. painos. 3 s. 2015
Pipe supporting. Guide. 2nd edition. 3 p. 2015
 
PSK 7362 Putkiston kannatus. Estopala. 2.painos. 3 s. 2015
Pipe supporting. Stopper. 2nd edition. 3 p. 2015
 
PSK 7364 Putkiston kannatus. Tasokannattimet. 2. painos. 11 s. 2015
Pipe supporting. Foot supports. 2nd edition. 11 p. 2015
 
PSK 7365 Putkiston kannatus. Kiinnityslevy. 2.painos. 2 s. 2015
Pipe supporting. Attachment plate. 2nd edition. 2 p. 2015
 
PSK 7370 Putkiston kannatus. LM- ja LM/KM-putken kannakointi. Suunnitteluohjeita. 2. painos. 12 s. 2015
Pipe supporting. Supporting of GRP and GRP/thermoplastic pipe. Design instructions. 2nd edition. 12 p. 2015
 
PSK 7372 Putkiston kannatus. Putkisanka DN 15 - 500 sisähalkaisijan mukaan standardoiduille LM-putkille ja LM-vahvistetuille muoviputkille. 2. painos. 3 s. 2015
Pipe supporting. Pipe clamps DN 15 - 500 for FRP pipes standardized according to inside diameter an for FRP reinforced thermoplastics pipes. 2nd edition. 3 p. 2015

 
PSK 7373 Putkiston kannatus. Putkisanka DN 600 - 1200 sisähalkaisijan mukaan standardoiduille LM-putkille ja LM-vahvistetuille muoviputkille. 2. painos. 3 s. 2015
Pipe supporting. Pipe clamps DN 600 - 1200 for FRP pipes standardized according to inside diameter and for FRP reinforced thermoplastics pipes. 2nd edition. 3 p. 2015
 
PSK 7374 Putkiston kannatus. Putkisanka dn 16 - 560 ulkohalkaisijan mukaan standardoiduille kestomuoviputkille. 2. painos.  3 s. 2015
Pipe supporting. Pipe clamps dn 16 - 560 thermoplastics pipes standardized according to outside diameter. 2nd edition. 3 p. 2015
 
PSK 7375 Putkiston kannatus. Putkisanka dn 630 - 1200 ulkohalkaisijan mukaan standardoiduille kestomuoviputkille. 2. painos. 3 s. 2015
Pipe supporting. Pipe clamps dn 630 - 1200 for thermoplastics pipes standardized according to outside diameter.  2nd edition. 3 p. 2015
 
PSK 7376 Putkiston kannatus. Liukukannatin DN 15 - 150 sisähalkaisijan mukaan standardoiduille LM-putkille ja LM-vahvistetuille muoviputkille. 2. painos. 7 s. 2015
Pipe supporting. Pipe slides DN 15 – 150 for FRP pipes standardized according to inside diameter and for FRP reinforced thermo plastic pipes. 2nd edition. 7 p. 2015
 
PSK 7377 Putkiston kannatus. Liukukannatin DN 200 - 500 sisähalkaisijan mukaan standardoiduille LM-putkille ja LM-vahvistetuille muoviputkille. 2. painos. 7 s. 2015
Pipe supporting. Pipe slides DN 200 – 500 for FRP pipes standardized according to inside diameter and for FRP reinforced thermo plastic pipes. 2nd edition. 7 p. 2015
 
PSK 7378 Putkiston kannatus. Liukukannatin DN 600 - 1200 sisähalkaisijan mukaan standardoiduille LM-putkille ja LM-vahvistetuille muoviputkille. 2. painos. 7 s. 2015
Pipe supporting. Pipe slides DN 600 – 1200 for FRP pipes standardized according to inside diameter and for FRP reinforced thermo plastic pipes. 2nd edition. 7 p. 2015
 
PSK 7379 Putkiston kannatus. Liukukannatin dn 16 - 180 ulkohalkaisijan mukaan standardoiduille kestomuoviputkille. 2. painos. 7 s. 2015
Pipe supporting. Pipe slide dn 16 - 180 thermoplastics pipes standardized according to outside diameter. 2nd edition. 7 p. 2015
 
PSK 7380 Putkiston kannatus. Liukukannatin dn 200 - 560 ulkohalkaisijan mukaan standardoiduille kestomuoviputkille. 2. painos. 7 s. 2015
Pipe supporting. Pipe slide dn 200 - 560 thermoplastics pipes standardized according to outside diameter. 2nd edition. 7 p. 2015
 
PSK 7381 Putkiston kannatus. Liukukannatin de 630 - 1200 ulkohalkaisijan mukaan standardoiduille kestomuoviputkille. 2. painos. 7 s. 2015
Pipe supporting. Pipe slide de 630 - 1200 thermoplastics pipes standardized according to outside diameter. 2nd edition. 7 p. 2015
 
PSK-käsikirja 8 Putkiston kannatus. 1. painos. 2015.
Kirjan voi ostaa sähköisellä lomakkeella PSK:n toimistosta. Tilaus
 
PSK 73 koko standardisarja

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 75. Tunnusluvut
Group 75. 
Key figures

PSK 7501 Prosessiteollisuuden kunnossapidon tunnusluvut. 2. painos. 32 s. 2010
Key performance indicators of maintenance for use in process industry. 2nd edition. 32 s. 2010
 
PSK 7502 Logistiikan tunnusluvut. Materiaalitoiminnot. 9 s. 2002
Key figures of logistics. Material function. 9 p. 2002
 
PSK 7503 Suunnittelun tunnusluvut. 2. painos. 32 s. 2013
Key figures of design. 2nd edition. 32 p. 2013
 

Ryhmä 76. Maahan asennettavat johdot
Group 76. 
Underground pipes, cables and constructions

PSK 7601 Maanalaiset putket, kaapelit ja rakenteet. 5 s. 99
 

Ryhmä 77. Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät
Group 77. 
Electrical methods in condition monitoring

PSK 7701 Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Käsitteet ja määritelmät. 7 s. 2000
Electrical methods in condition monitoring. Rotating asynchronous machines. Terms and definitions. 7 p. 2000
 
PSK 7702 Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Käyttöönottotarkastus ja koneluokat. 3 s. 2001
 
Liite 1. Käyttöönottotarkastus. Pöytäkirja doc pdf
 
PSK 7703 Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Mittausmenetelmän valinta. 7 s. 2001
 
PSK 7704 Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Eristysvastusmittaus. 3 s. 2000
 
PSK 7705 Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Impedanssimittaukset. 3 s. 2000
 
PSK 7706 Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Toistoaaltomittaus. 4 s. 2000
 
PSK 7707 Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Staattorivirran symmetria- ja spektrimittaus. 6 s. 2001
 
PSK 7708 Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Akselijännitteen ja -virran mittaus. 13 s. 2004
Electrical methods in condition monitoring. Rotating asynchronous machines. Measurement of shaft voltage and current. 13 p. 2004
 
PSK 7709 Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Osittaispurkausmittaukset. 6 s. 2001
 
PSK 7710 Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Magneettivuomittaus. 3 s. 2001
 
PSK 7711 Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Liitinjännitteen mittaukset. 5 s. 2001
 
PSK 7712 Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. Pyörivät epätahtikoneet. Lämpötilamittaukset. 3 s. 2000
 
PSK-
käsikirja 5
Kunnonvalvonnan sähköiset menetelmät. 3. painos. 2009
Kirjan voi ostaa sähköisellä lomakkeella PSK:n toimistosta. Tilaus

 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 78. Prosessiyhteet ja liittimet
Group 78. 
Process connections and couplings

PSK 6402 Teollisuuden putkistot ja laitteet. Hitsattavat letkukarat DN 65 - DN 300. 2. painos. 2 s. 2007
Pipings and equipment in industry. Welded hose inserts DN 65 - DN 300. 2nd. edition. 2 p. 2007
 
PSK 6601 Pikaliittimet. Valinta ja käyttö. 8 s. 1996
 
PSK 7800 Painesäiliöiden ja putkilämmönsiirtimien sallitut yhdekuormat. 29 s. 2008
Allowable nozzle loads of pressure vessels and tube heat exchangers. 29 p. 2008
 
PSK 7801 Hitsausyhteet. Yhde 16Mo3. Kevyt rakenne. DN 6…40. 4 s. 1999
Weldable branch couplings. Branch coupling 16Mo3. Light construction. DN 6…40. 4 p. 1999
 
PSK 7802 Hitsausyhteet. Yhde 16Mo3. Raskas rakenne. DN 6…40. 4 s. 1999
Weldable branch couplings. Branch coupling 16Mo3. Heavy construction. DN 6…40. 4 p. 1999
 
PSK 7803 Hitsausyhteet. Yhde 10CrMo9-10. Normaali rakenne. DN 6…40. 4 s. 1999
Weldable branch couplings. Branch coupling 10CrMo9-10. Normal construction. DN 6…40. 4 p. 1999
 
PSK 7804 Hitsausyhteet. Yhde 16Mo3. Kevyt rakenne. DN 50... 125. 4 s. 2000
Weldable Branch Couplings. Branch Coupling 16Mo3. Light Construction. DN 50…125. 4 s. 2000
 
PSK 7805 Hitsausyhteet. Yhde 16Mo3. Raskas rakenne. DN 50... 125. 4 s. 2000
Weldable branch couplings. Branch coupling 16Mo3. Heavy construction. DN 50…125. 4 p. 2000
 
PSK 7806 Hitsausyhteet. Yhde 10CrMo9-10. Normaali rakenne. DN 50... 125. 4 s. 2000
Weldable branch couplings. Branch coupling 10CrMo9-10. Normal construction. DN 50…125. 4 p. 2000
 
PSK 7807 Hitsausyhteet. Veden näytteenottoyhde. 4 s. 2001
Weldable branch couplings. Water sample probe. 4 p. 2001
 
PSK 7808 Hitsausyhteet. Kylläisen höyryn näytteenottoyhde. 6 s. 2001
Weldable branch couplings. Saturated steam sample probe. 6 p. 2001
 
PSK 7809 Hitsausyhteet. Tulistetun höyryn näytteenottoyhde. 7 s. 2001
Weldable branch couplings. Superheated steam sample probe. 7 p. 2001
 
PSK 7810 Hitsausyhteet. Jälkiannosteluyhde. 5 s. 2010
Welded branch couplings. Chemical dosing connector. 5 p. 2010
 
PSK 7811 Hitsausyhteet. Kiinnitysyhde. 4 s. 2000
Weldable branch couplings. Fixing coupling. 4 p. 2000
 
SFS 4427 Kierreliitin. 2. p. 5 s. 1982
 
SFS 4428 Pikaliitin. Pallomainen leukaliitin. 4 s. 1980
 
SFS 5051

Instrumentointi. Laipallinen lämpötilan mittausyhde TL1. 3 s. 1984
 

SFS 5052 Instrumentointi. Laipallinen lämpötilan mittausyhde TL2. 2 s. 1984
 
SFS 5053 Instrumentointi. Kierteellinen lämpötilan mittausyhde TK. 4 s. 1984
 
SFS 5054 Instrumentointi. Hitsattava lämpötilan mittausyhde TH. 2 s. 1984
 
SFS 5055 Instrumentointi. Laipalliset paineen ja pinnan mittausyhteet PL1 ja PL2. 3 s. 1984
 
SFS 5056 Instrumentointi. Paineen ja pinnan mittausyhde PL3 sakkautuville aineille. 2. p. 3 s. 1994
 
SFS 5057 Instrumentointi. Kierteellinen paineen ja pinnan mittausyhde PK. 2 s. 1984
 
SFS 5058 Instrumentointi. Hitsattava paineen ja pinnan mittausyhde PH. 2 s. 1984
 

Ryhmä 81. Saattolämmitys
Group 81.  Heat tracing

PSK 8101 Saattolämmitykset. Sähkösaattojen hankinta. 61 s. 2003
Heat tracing. Procurement of electrical heat tracing. 61 p. 2003
 
Liitteet Appendices
 

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun

Ryhmä 82 Ultrakorkeat paineet
Group 82. 
Ultra high pressures

PSK 8201 Ultrakorkea paine putkistossa. Suunnittelu, hankinta, asennus ja käyttö. 11 s. 2007
Ultra high pressure in piping. Design, procurement, installation and operation. 11 p. 2007
 

Ryhmä 83. Akselin linjaus
Group 83. 
Shaft alignment

PSK 8301 Akselin linjaus. 11 s. 2007
Shaft Alignment. 11 p. 2007
 
Liite 1. Linjauksen hankintaerittely doc pdf Appendix 1. Alignment procurement specification doc pdf
Liite 2. Linjauspöytäkirja
 
doc pdf Appendix 2. Alignment record doc pdf

Ryhmä 84. Palautteen anto teollisuudessa
Group 84.  Feedback giving in industry

PSK 8402 Teollisuuden hankinnat. Palautelomake. 3 s. 2008
Procurements in industry. Feedback form. 3 p. 2008
 
Liite 1 / Appendix 1 Projektipalautteen lomake. Project feedback form
Liite 2 / Appendix 2 Asiakaspalautteen lomake. Customer feedback form
 
PSK 8403 Yrityksen tietoteknisen osaamisen kartoitus. Kyselylomake. 8 s.
 
Liite 1 Kyselylomake
Appendix 1 Questionnaire
 
PSK 8404 Toimittaja-arviointi. Kyselylomake. 52 s. 2015
Supplier assessment. Questionnaire. 52 p. 2015
 
Liite 1 Arviointilomake
 
Kuva 1 Yritystoiminnan ja tuotannon suoritustasot
Kuva 2 Yritystoiminnan suoritustasot vuosina 2012-2013
 
Appendix 1 Assessment questionnaire
Figure 1 Performance levels of business and production

Ryhmä 85. Voimalaitoksen vesikemia
Group 85. Power plant water chemistry

PSK 8501  Voimalaitoksen vesikemia. Näytteenottolaitteisto. Suunnittelu ja hankinta. 18 s. 2013
Power plant water chemistry. Sampling system. Design and procurement. 18 p. 2013
 
 
Liite 1 Näytteenottojärjestelmän hankintalomake.  
Appendix 1 Sampling system procurement form.
 
 
PSK 8502 Voimalaitoksen vesikemia. Prosessiyhteen sijoittaminen. 9 s. 2015
Power plant water chemistry. Location of process connections. 9 p. 2015

Ryhmä 88. Aikataulut
Group 88. Time schedules

PSK 8801 Aikataulujen esitystapa ja yhdistäminen. 23 s. 2014
The merging and appearance of time schedules. 23 p. 2014
 
PSK 8801 liitteineen
Malliaikataulu MS Project pdf mpp Time schedule template MS Project pdf mpp
Malliaikataulu Primavera P6 pdf xer Time schedule template Primavera P6 pdf xer
Malliaikataulu layout Primavera P6    plf Time schedule template layout Primavera P6   plf

◄◄ Takaisin kotisivulle        Tämän sivun alkuun